Zapisy na akcje JSW S.A. - informacja dla Inwestorów Indywidualnych

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Szanowni Inwestorzy,

Zapraszamy Inwestorów Indywidualnych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi udziału w ofercie publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Inwestor Indywidualny zamierzający nabyć Akcje powinien posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis.

Osoby zamierzające nabyć Akcje, nieposiadające rachunku papierów wartościowych, powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza.

Harmonogram Oferty dla Inwestorów Indywidualnych:

  • 14 czerwca – 27 czerwca 2011 r. (do godziny 23:59)
  • do 4 lipca 2011 r.  –  przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie,
  • 6 lipca 2011 r.  – pierwszy dzień notowania Akcji na GPW (debiut).

Gdzie złożyć zapis na akcje JSW.

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych:

  • zapisy na Akcje oraz nabywanie Akcji odbywają się na zasadach określonych w Prospekcie Emisyjnym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 czerwca 2011 roku i dostępnym na stronie internetowej Spółki, oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO BP, działającego jako Oferujący (www.dm.pkobp.pl),
  • przed dokonaniem zapisu na Akcje Inwestor powinien zapoznać się z treścią Prospektu Emisyjnego, łącznie z rozdziałem „Czynniki Ryzyka”,
  • Inwestor Indywidualny może złożyć tylko jeden zapis na akcje – w przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu zostanie uwzględniony tylko ten opiewający na największą liczbę akcji, niezależnie od tego, w ilu biurach maklerskich Inwestor Indywidualny złoży zapisy,
  • minimalna wielkość zapisu to 5 akcji, maksymalna to 75 akcji,
  • zapis składany jest po cenie maksymalnej, która wynosi 146 zł. W przypadku gdyby cena ostateczna była niższa niż cena maksymalna, różnica zostanie zwrócona na rachunek inwestycyjny,
  • zapis na akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym JSW),
  • Inwestorzy Indywidualni, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby akcji i Ceny Maksymalnej) powiększone o wartość należnej prowizji.