Rada Nadzorcza

Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.  Autorka bądź współautorka wielu opublikowanych monografii, artykułów naukowych i podręczników akademickich. Autorka bądź współautorka ponad 70 prac naukowo-badawczych i usługowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, programów restrukturyzacji i planów finansowych. Jest wykładowcą akademickim na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich następujących przedmiotów: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Analiza finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość skonsolidowana, Controlling.

Prof. Halina Buk była konsultantem ekonomicznym w kilkudziesięciu projektach wdrażanych w przedsiębiorstwach m.in. w Agencji Rynku Energii S.A.,  Kompanii Węglowej S.A., Koncernie Energetycznym „Energa” S.A., Hucie Łabędy S.A. czy KGHM Polska Miedź S.A.
Jest Laureatką wielu odznaczeń m.in. Złotego Krzyża Zasługi, dwukrotną Laureatką Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 1982 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie maszyn roboczych ciężkich. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach z zakresu: menadżer w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, zarządzania, obowiązków i zasad funkcjonowania komitetu audytu przy Radzie Nadzorczej, prawa zamówień publicznych, kosztorysowania, prawa geologiczno-górniczego, nowego kodeksu pracy, zarządzania ryzykiem, controllingu, prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz jak być skutecznym menadżerem. 

Od 1982 roku do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w KWK Pniówek, obecnie jako główny inżynier energomechaniczny. Od roku 2009 jest sekretarzem Rady Nadzorczej w Spółce. Wcześniej był członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2000 - 2007), a następnie Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2007 - 2009).

W roku 1973 ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie górnictwa odkrywkowego, uzyskując tytuł inżyniera górnika. W latach 1973-1974 był zatrudniony w KWB Konin w Koninie. W latach 1974-1976 był zatrudniony na stanowisku kierownika zakładu w WZEK w Warszawie. W latach 1976-1983 pracował w COBR PKP w Warszawie jako kierownik pracowni górnictwa. W latach 1983-1986 był zatrudniony w MB i PMB w Warszawie. Ponadto, w latach 1989-1993 pracował w PPH Marbetex Sp. z o.o. w Warszawie jako członek Zarządu. W latach 1986-1990 pracował w Przedsiębiorstwie Produkcji i Organizacji Dostaw w Warszawie.

Od roku 1993 do chwili obecnej jest pracownikiem Ministerstwa Gospodarki. Ponadto, pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w CZW Węglozbyt (do 1996 roku), Katowickim Holdingu Węglowym S.A. (do 2008 roku), Kompanii Węglowej S.A. (do 2009 roku). Do 2000 roku był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej kopalni Jan Kanty S.A.

W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy Profesor nauk ekonomicznych. Od 2012 roku pełni funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej oraz Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW oraz Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów w zakresie bankowości i finansów w University of Exeter w Wielkiej Brytanii oraz studiów w zakresie ekonomii w University of Illinois at Urbana Champaign w Stanach Zjednoczonych i w Free University of Berlin w Niemczech. Członek Komitetu Badań Naukowych Narodowego Banku Polskiego oraz członek komitetu doradczego NewConnect działającego przy zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół bankowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Rozprawa doktorska poświęcona była polityce pieniężnej, a rozprawa habilitacyjna finansom i bankowości. Autor ponad 170 publikacji naukowych na temat procesów integracji regionalnych i unii walutowych, inwestycji zagranicznych, koniunktury gospodarczej, bankowości i międzynarodowych stosunków gospodarczych wydanych przez polskie i zagraniczne wydawnictwa i czasopisma naukowe.

Członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych licznych polskich i zagranicznych czasopism naukowych, w tym Gazety Bankowej, Journal of Interdisciplinary Economics, Cross Cultural Management, Yearbook on Polish European Studies oraz Problemów Zarządzania i innych. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak: bankowość, bank komercyjny, pieniądz i rynki pieniężne, analiza ekonomiczna Unii Europejskiej, finanse Unii Europejskiej na polskich i zagranicznych uczelniach - w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Rosji. Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, w tym m.in. nagród Ministra Edukacji Narodowej za książkę Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju oraz książkę Unia Europejska - szansa dla Polski. Kierownik grantów Unii Europejskiej, NATO i KBN.

W roku 2000 ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, uzyskując tytuł magistra zarządzania i marketingu. W 2007 roku ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w zakresie prawa zamówień publicznych. 

Przebieg kariery zawodowej:
W latach 1999-2002 był członkiem Rady Nadzorczej w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach, a w latach 2009-2012 członkiem Rady Nadzorczej w Towarzystwie Budownictwa Społecznego DASZEK Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1993 roku pracuje w JSW S.A. a od 2012 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki. 

W 1985 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji górniczej. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Uzyskał uprawnienia mierniczego górniczego i uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu geodety. Uczestniczył w licznych kursach z zakresu zarządzania, prawa zamówień publicznych, zarządzania ryzykiem, controlingu, prawa górniczo-geologicznego. 

Od 1985 roku do 01.04.2017 r. pracował w KWK „Krupiński” jako główny inżynier przygotowania produkcji, inwestycji i rozwoju kopalni. Obecnie zatrudniony w KWK „Pniówek” jako nadsztygar przygotowania produkcji. W latach 1996-2006 zatrudniony jako główny inżynier mierniczo-geologiczny kopalni.

Absolwent, doktor nauk technicznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 1975 roku do chwili obecnej pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania AGH w Katedrze Zarządzania w Energetyce. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, restrukturyzacji i finansów przedsiębiorstw. W swojej pracy zawodowej łączy funkcje nauczyciela akademickiego, konsultanta pracującego na zlecenie przedsiębiorstw, banków i instytucji rządowych oraz menadżera. Od ponad 30 lat prowadzi wykłady i seminaria na studiach magisterskich, podyplomowych w AGH oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor artykułów i podręczników obejmujących zagadnienia oceny strategii rozwoju i efektywności ekonomicznej inwestycji.

Dr Krzysztof Kwaśniewski był konsultantem w wielu projektach wdrażanych m.in. w Hucie Katowice S.A., Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice Sp. z o.o., Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., ArcelorMittal Poland S.A. czy firmie Koksoprojekt S.A. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista w zakresie Zarządzania strategicznego i operacyjnego, Zarządzania finansami, Restrukturyzacji spółek, Controllingu.  
Od 2016 r. Członek Zarządu Track Tec Construction Sp. z o.o. oraz  Prezes Zarządu w firmie Wizard Sp. z o.o. od 2011 r.

W latach 2014-2016 Dyrektor Finansowy w spółce Chopin Airport Development Sp. z o.o.;
2008-2011 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w PEC Katowice (obecnie Tauron Ciepło Sp. z o.o.). W latach 1996-2008 zatrudniony w Grupie Kapitałowej CTL Logistics w Warszawie na stanowiskach Członka Zarządu, Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Finansów oraz Dyrektora Pionu Logistyki Wewnętrznej.

Pan Tomasz Lis jest Doktorem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W swoim życiu zawodowym łączy pracę nauczyciela akademickiego, naukowca i praktyka. Jest wykładowcą na studiach magisterskich i podyplomowych z przedmiotów takich jak: rachunkowość w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, zagadnienia podatkowe, rewizja finansowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość skonsolidowana, zarządzanie zasobami i majątkiem. Autor wielu publikacji oraz projektów naukowych krajowych i zagranicznych.

Członek organizacji takich jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, występuje także jako ekspert na Kongresach Gospodarczych. Posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Realizował wielokrotnie z zespołem i był opiekunem naukowym projektów dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów dotyczących badania efektywności wydatkowania środków publicznych. Realizował indywidualnie, w zespole lub był ekspertem ekonomicznym kilkudziesięciu projektów dla przedsiębiorstw, m.in. dla Energa S.A., Kompani Węglowej S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN Orlen, PKP S.A., Orange S.A.. Wdrażał systemy raportowania w jednostkach energetycznych i wodnokanalizacyjnych. Odznaczany między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

W roku 2002 ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. W 2013 roku, również na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w specjalności maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze.

Pan Arkadiusz Wypych swoje doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od roku 1995, pracując w wielu podmiotach gospodarczych m.in. na stanowiskach: pomiarowy, kierownik sprzedaży i marketingu, inspektor ds. budowlanych, kierownik handlu, doradca techniczno-handlowy.

Od 2007 roku zatrudniony w Zakładzie Logistyki Materiałowej JSW S.A. na stanowisku inspektora w dziale zakupów, następnie od 2008 roku w  KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” na stanowisku specjalisty, a obecnie sztygara zmianowego oddziału urządzeń szybowych i wyciągowych.

Czterech członków Rady Nadzorczej JSW S.A. spełnia kryteria niezależności od JSW S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z JSW S.A. w rozumieniu  Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.