JSW wydała pierwszy raport zintegrowany

Wraz z opublikowaniem raportu rocznego online podsumowującego 2018 rok, Jastrzębska Spółka Węglowa dołącza do elitarnego klubu prezentujących swoje wyniki w sposób zintegrowany. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby interesariuszy Grupy, którzy dla pełnego zrozumienia kierunków rozwoju JSW, potrzebują zakresu informacji wykraczającego poza tradycyjny zestaw wskaźników operacyjnych oraz finansowych.

         Zastosowana metodologia wykorzystywana jest przez najlepiej komunikujące się z otoczeniem globalne przedsiębiorstwa, staje się również popularna wśród największych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

         Raport za 2018 roku przedstawia działalność JSW, jako proces tworzenia wartości poprzez przekształcanie pozyskiwanych z otoczenia kapitałów. Wartość ta tworzona jest dla samej Grupy, ale wraca również w postaci konkretnych korzyści dla środowiska, społeczności lokalnych, akcjonariuszy i polskiej gospodarki. Takie podejście znacząco poszerza kontekst, w jakim można osadzić decyzje i działania podjęte w raportowanym okresie. Spółka zaprezentowała pełen zestaw informacji pozafinansowych wymaganych przez regulatora, nadając całości formę znacznie poszerzającą grono potencjalnych odbiorców raportu.      

         Nowymi elementami, które warto wskazać w tegorocznej edycji raportu JSW są m.in.: informacje o pracownikach Grupy z naciskiem na podjęte działania niwelujące ryzyka powstawania luki pokoleniowej. W raporcie można znaleźć również bardzo szeroki materiał dotyczący oddziaływania JSW na środowisko naturalne i lokalne społeczności odwołujący się do koncepcji roli JSW, jako dobrego sąsiada oraz firmy świadomej odpowiedzialności za los kolejnych pokoleń. Znajdziemy też informacje opisujące perspektywy JSW (outlook) - w bliżej i dalszej perspektywie – ściśle powiązane z opisem dokonań grupy w zakresie innowacji i rozwoju nowych technologii. Raport przybliży czytelnikom kontekst otoczenia rynkowego, tłumaczący wyjątkowy status węgla koksującego na tle zmian zachodzących w branży węglowej.  Zarówno dane finansowe jak i pozafinansowe zostały zaprezentowane z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych ułatwiających analizę oraz umożliwiających odwoływanie się do wskaźników osiągniętych w poprzednich latach.

         Zaprezentowane podsumowanie roku 2018 to znaczący krok, który będzie determinował działania JSW w kolejnych latach. Grupa ma ambicje dalszego rozwijania swoich kompetencji w zakresie raportowania zgodnego z najlepszymi globalnymi standardami.

Link do raportu: www.jsw.pl/raportroczny-2018/

Wydarzenia