Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
RAPORT
ZINTEGROWANY
2018

Z przyjemnością przedstawiam Państwu pierwszy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej JSW, który pozwoli przybliżyć podejmowane przez nas w 2018 roku działania.

Włodzimierz Hereźniak Prezes Zarządu JSW

Czytaj więcej

2018 rok

Staramy się niwelować nasz wpływ na otoczenie przyrodnicze nie tylko poprzez programy rekultywacji i usuwania szkód, lecz także poprzez postęp technologiczny i innowacje. Udowadniamy, że przedsięwzięcia polegające na ograniczeniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery to nie tylko reakcja na zmiany w  otoczeniu regulacyjnym, ale droga do nowych biznesów i przychodów. Gospodarcze wykorzystanie metanu z kopalń to nasze sztandarowe przedsięwzięcie.

Tomasz Śledź
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Dane finansowe

Przychody ze sprzedaży
[mln PLN]

Dane środowiskowe

Nakłady
na ochronę środowiska

EBITDA
[mln PLN]

Prognoza emisji metanu
[mln t]

Dane środowiskowe

136,9
mln PLN
na ochronę środowiska
75,8
mln PLN
naprawa szkód górniczych
29,7
mln PLN
inwestycje proekologiczne

Przychody ze sprzedaży
[mln PLN]

EBITDA
[mln PLN]

Dane finansowe

3 020,1
mln PLN
EBITDA
30,8%
Marża EBITDA
1 760,8
mln PLN
Wynik netto

Nakłady
na ochronę środowiska

Prognoza emisji metanu
[mln t]

JSW 4.0

Zastosowanie najnowszych technologii, automatyzacja,  digitalizacja, cyfrowa łączność, robotyzacja to jedne z najważniejszych tendencji przemysłu 4.0, które pokrywają się  z kierunkiem rozwoju naszej firmy. Dzięki wdrażaniu innowacji będziemy mogli znacząco obniżyć koszty produkcji,  zwiększyć efektywność pracy i podnieść poziom bezpieczeństwa m.in. poprzez monitorowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz lokalizację ludzi, sprzętu i złóż.

Stoimy u progu wielu wyzwań, ale chcemy czerpać ze światowych rozwiązań technologicznych, które przybliżą  JSW do kopalni przyszłości.

Artur Dyczko Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Modelowanie złoża i planowanie produkcji w JSW

Innowacyjny Projekt realizowany wspólnie z JSW IT Systems (Advicom).

Samodzielna obudowa kotwowa

Celem projektu jest opracowanie technologii prowadzenia robót górniczych z wykorzystaniem kotwienia w systemie ciągłego urabiania i zabudowy odpowiedniej do warunków samodzielnej obudowy kotwowej.

IMR-AR/ MASKA

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej maski ratowniczej wykorzystującej technologie rzeczywistości rozszerzonej, umożliwiającej pracę ratowników w warunkach zerowej widoczności. Zestaw kamer o różnych zakresach spektralnych wspierany przez technologie ultradźwiękowe umożliwi obserwację oraz przekaże dane do układu obliczeniowego, który po dokonaniu fuzji danych wyświetli obraz na transparentnych okularach wewnątrz maski ratowniczej.

Opracowanie technologii produkcji adsorbentów węglowych oraz technologii usuwania rtęci z gazów spalinowych

Sorbenty węglowe produkowane w nowym zakładzie w Dębieńsku znajdą zastosowanie w procesach uzdatniania wód oraz oczyszczania spalin (przede wszystkim z rtęci i jej związków). Dla produkcji użytecznych adsorbentów węglowych w nowym zakładzie zostaną wykorzystane przede wszystkim surowce Grupy JSW (węgiel kamienny typu 34.2 oraz pył koksowy).

Zmechanizowany kompleks chodnikowy do drążenia wyrobisk chodnikowych w głębinowych kopalniach węgla i minerałów

Wdrożenie rozwiązania powstałego w wyniku realizacji projektu powinno przede wszystkim doprowadzić do podniesienia efektywności drążenia podziemnych wyrobisk korytarzowych, zwiększenia możliwości produkcyjnych, podniesienia rentowności prac dołowych oraz eliminacji ograniczeń w drążeniu wyrobiska przez kombajn chodnikowy w określonych lokalizacjach z uwagi na warunki górnicze.

Separacja wodoru wysokiej czystości z gazu koksowniczego dostępnego w koksowniach Grupy

JSW Innowacje podjęło działania dotyczące pozyskania technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego z rynków zagranicznych (Niemcy, Chiny, Japonia). Równolegle JSW Innowacje podjęło prace z krajowym dostawcą technologii separacji wodoru w celu przygotowania założeń dla budowy instalacji pilotażowej. Celem tego działania jest opracowanie technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego i uzyskanie własnego, krajowego know-how dla technologii.

Modelowanie złoża i planowanie produkcji w JSW

Innowacyjny Projekt realizowany wspólnie z JSW IT Systems (Advicom).

Samodzielna obudowa kotwowa

Celem projektu jest opracowanie technologii prowadzenia robót górniczych z wykorzystaniem kotwienia w systemie ciągłego urabiania i zabudowy odpowiedniej do warunków samodzielnej obudowy kotwowej.

IMR-AR/ MASKA

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej maski ratowniczej wykorzystującej technologie rzeczywistości rozszerzonej, umożliwiającej pracę ratowników w warunkach zerowej widoczności. Zestaw kamer o różnych zakresach spektralnych wspierany przez technologie ultradźwiękowe umożliwi obserwację oraz przekaże dane do układu obliczeniowego, który po dokonaniu fuzji danych wyświetli obraz na transparentnych okularach wewnątrz maski ratowniczej.

Opracowanie technologii produkcji adsorbentów węglowych oraz technologii usuwania rtęci z gazów spalinowych

Sorbenty węglowe produkowane w nowym zakładzie w Dębieńsku znajdą zastosowanie w procesach uzdatniania wód oraz oczyszczania spalin (przede wszystkim z rtęci i jej związków). Dla produkcji użytecznych adsorbentów węglowych w nowym zakładzie zostaną wykorzystane przede wszystkim surowce Grupy JSW (węgiel kamienny typu 34.2 oraz pył koksowy).

Zmechanizowany kompleks chodnikowy do drążenia wyrobisk chodnikowych w głębinowych kopalniach węgla i minerałów

Wdrożenie rozwiązania powstałego w wyniku realizacji projektu powinno przede wszystkim doprowadzić do podniesienia efektywności drążenia podziemnych wyrobisk korytarzowych, zwiększenia możliwości produkcyjnych, podniesienia rentowności prac dołowych oraz eliminacji ograniczeń w drążeniu wyrobiska przez kombajn chodnikowy w określonych lokalizacjach z uwagi na warunki górnicze.

Separacja wodoru wysokiej czystości z gazu koksowniczego dostępnego w koksowniach Grupy

JSW Innowacje podjęło działania dotyczące pozyskania technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego z rynków zagranicznych (Niemcy, Chiny, Japonia). Równolegle JSW Innowacje podjęło prace z krajowym dostawcą technologii separacji wodoru w celu przygotowania założeń dla budowy instalacji pilotażowej. Celem tego działania jest opracowanie technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego i uzyskanie własnego, krajowego know-how dla technologii.

Jak tworzymy wartość

finansowy produkcyjny ludzki intelektualny społeczny naturalny Kapitały klienci pracownicy akcjonariusze i obligatariusze administracja publiczna społeczność lokalna instytucje finansowe media uczelnie Misja i rozwój Ryzyka i szanse Outlook Serwis / logistyka / usługi WEGIEL KOKS HANDEL Energetyka i chemia

Wraz z opublikowaniem niniejszego raportu, Jastrzębska Spółka Węglowa dołącza do elitarnego klubu przedsiębiorstw raportujących swoje wyniki w sposób zintegrowany.

Jest to odpowiedź na potrzeby naszych interesariuszy, którzy oczekują od nas opisu działalności wykraczającego poza zaprezentowanie wskaźników operacyjnych oraz finansowych.

Radosław Załoziński Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Opieramy nasz rozwój na dobrych, długoterminowych i opartych na zaufaniu relacjach z klientami, wykorzystując wszystkie nasze atuty – jakość surowca, strategiczne ulokowanie w sercu europejskiej branży metalurgicznej oraz dostęp do infrastruktury transportowej, przede wszystkim kolejowej.

Działamy na konkurencyjnym rynku, na którym obecni są globalni gracze. Wygrywamy dzięki elastyczności, dostosowywaniu parametrów produktów do potrzeb odbiorców oraz, zweryfikowanej przez długą historię współpracy, niezawodności.

Wierząc w potencjał i przyszłość węgla, tworzymy warunki do rozwoju innowacji w zakresie produkcji i wykorzystania tego surowca. Bazujemy na własnych zasobach, czyli wiedzy pracowników Grupy, oraz na współpracy z podmiotami zewnętrznymi – przede wszystkim placówkami naukowymi i przedsiębiorstwami z otoczenia górnictwa.

O systemowym podejściu do działalności R&D świadczy powołanie do życia spółki JSW Innowacje i nasze zaangażowanie w perspektywiczne kierunki rozwoju, takie jak pozyskiwanie wodoru z gazu koksowniczego.

Z działalnością górniczą wiążą się szkodliwe czynniki oraz ryzyka zagrażające zdrowiu i życiu naszych pracowników. Ich bezpieczeństwo stawiamy wyżej niż poziom wydobycia lub wynik ekonomiczny.

Dzięki systemowym rozwiązaniom z zakresu zarządzania bhp odnosimy sukcesy w ograniczaniu liczby wypadków oraz eliminowaniu chorób powiązanych z zawodem górnika. Jest to możliwe dzięki edukacji, profilaktyce zdrowotnej, rozbudowanemu systemowi szkoleń oraz inwestycjom i innowacjom ukierunkowanym na automatyzację produkcji.

W grudniu 2018 roku minął pierwszy pełny rok obowiązywania Kodeksu Etyki Grupy JSW. Jest on drogowskazem na drodze budowy jednolitej kultury organizacyjnej efektywnie regulującej zagadnienia takie jak poszanowanie majątku spółek, majątku osób trzecich, wzajemny szacunek oraz eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji, mobbingu i łamania praw pracowniczych.

Jednym z pierwszych kroków wdrażających zapisy Kodeksu było uporządkowanie struktur zarządzania zasobami ludzkimi oraz wdrożenie transparentnych reguł rekrutacji.

Jesteśmy świadomi, że zasoby naturalne z których korzystamy, są wyczerpywalne i nieodnawialne. Musimy je szanować i racjonalnie wykorzystywać eliminując niedoskonałości w zarządzaniu oraz opracowując i wdrażając nowe rozwiązania technologiczne.

Innowacje wprowadzane w Grupie koncentrują się na pozyskiwaniu węgla z cienkich pokładów, wychwytywaniu i zagospodarowaniu zasobów metanu (np. do wytwarzania energii elektrycznej) oraz wykorzystaniu gazu koksowniczego do produkcji wodoru.

Stosujemy się do najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie transparentności i ładu korporacyjnego. Wdrażamy rozwiązania związane z zarządzaniem etyką oraz odpowiedzialnością w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Przyczynia się to do wzrostu naszej wiarygodności wśród partnerów biznesowych i inwestorów. Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, wprowadzamy najwyższe standardy w zakresie sprawozdawczości, w tym raportowania finansowego i niefinansowego.

Naszym celem jest pogodzenie maksymalizacji efektywności gospodarczego wykorzystania surowców naturalnych z ograniczaniem negatywnego wpływu działalności wydobywczej i koksowniczej na środowisko i lokalne społeczności.

Usprawniamy system likwidacji szkód górniczych, realizujemy ambitne projekty z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych, chronimy wody powierzchniowe i wdrażamy innowacje ograniczające emisje poprzez komercyjne zagospodarowanie metanu i gazu koksowniczego.

Wyniki wyszukiwania: