Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
RAPORT
ZINTEGROWANY
2018

Cele strategiczne

WSKAŹNIKI:
Narzędzia
 • [G.1.1.]

Strategia Grupy JSW opiera się na czterech filarach:

 • Pozyskanie nowych koncesji
 • Eksploracja nowych złóż
 • Optymalizacja prowadzonej eksploatacji cienkich pokładów
 • Inwestycje w nowe technologie
 • Modernizacja infrastruktury
 • Optymalizacja procesów i organizacji produkcji
 • Optymalizacja systemu wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji
 • Inicjowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów B+R+I dla Grupy
 • Pozyskiwanie finansowania projektów z funduszy unijnych
 • Rozwój pracowników Grupy
 • Średnio- i długoterminowe inwestycje w nowe technologie
 • Wsparcie społeczności lokalnej

Główne cele strategii realizowane są przy pomocy celów cząstkowych, do których należą:

 • jsw-icon-44

  Zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla koksowego poprzez  rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.

 • jsw-icon-04

  Zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton netto w 2030 r. oraz stabilizacji produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2018-2030.

 • jsw-icon-27

  Zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85% od 2020 r. – Program JAKOŚĆ.

 • jsw-icon-03

  Optymalizacja struktury i poziomu kosztów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań – Program EFEKTYWNOŚĆ.

 • jsw-icon-46

  Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych mających wpływ na efektywność poszczególnych procesów.

 • jsw-icon-28

  Wzrost wartości dodanej poprzez efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej – optymalizacja energochłonności.

 • jsw-icon-34

  Rozwój kapitału ludzkiego, dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz dbałość o środowisko.

Inwestycje rozwojowe

Strategia zakłada rozwój Grupy w długim terminie, stawiając akcent na realizację procesów głównie w oparciu o rozwój podstawowej działalności.

Program inwestycyjny w ramach strategii zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2018-2030 o łącznej wartości około 19 mld zł w tym nakłady inwestycyjne JSW planowane są na 16,0 mld zł oraz JSW KOKS na kwotę 1,3 mld zł, nadając najwyższy priorytet projektom o największej rentowności oraz projektom strategicznym, będące kluczowymi dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy oraz prowadzącymi do optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zwiększenie wydobycia, sprzedaży i udziału produkcji węgla

Zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego do poziomu powyżej 85% produkcji ogółem spowoduje zwiększenie rentowności Grupy

Struktura produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem przedstawia się następująco:

 • W 2018 roku udział węgla koksowego to około 74%
 • Od 2020 roku planowany jest wzrost do poziomu powyżej 85%
 • Grupa planuje zmniejszenie produkcji węgla do celów energetycznych z około 26% do około 15% w 2030 roku,  co będzie miało bezpośrednie przełożenie na uzyskiwane wyniki.

Wzrost produkcji węgla ogółem
[mln ton]

Wzrost udziału węgla koksowego w produkcji
[%]

Struktura nadkładów inwestycyjnych JSW do 2030 roku

Innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne

Badania i działania rozwojowe mają  na celu uzyskanie możliwie najwyższej efektywności w ujęciu środowiskowym: chcemy jak najlepiej wykorzystywać pozyskiwane, ale wyczerpywalne i nieodnawialne zasoby przyrodnicze.

Kładziemy również  akcent na innowacje w ujęciu społecznym, które przełożą się na bezpieczeństwo pracy oraz trwale przyczynią się do ograniczenia ryzyka wypadków pod ziemią.  Realizacja przyjętej strategii i wynikających z niej celów nie jest możliwa poprzez jednostkowe działania badawczo-rozwoje. Skuteczne poszukiwanie, selekcja, wdrażanie i wykorzystywania innowacji możliwe jest wyłącznie poprzez stosowanie ustrukturyzowanego podejścia obejmującego wszystkie aspekty działalności Grupy i jej strukturę organizacyjną, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii – wykorzystywanie doświadczeń oraz wiedzy zgromadzonej w całej organizacji, jak również łączenie kompetencji poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy.

eko eko

Optymalizacja energochłonności

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz samowystarczalności Grupy JSW w zakresie potrzeb energetycznych będzie realizowane poprzez rozwój efektywnych kosztowo mocy wytwórczych do poziomu zapewniającego zaspokojenie potrzeb Grupy JSW w zakresie mediów energetycznych, jak również poprzez zwiększanie wykorzystania produktów ubocznych procesu wydobycia węgla (metan) oraz produkcji koksu (głównie gazu koksowniczego) na potrzeby wytwarzania energii.

Rozwój kapitału ludzkiego

Odchodzący pracownicy z JSW  (z tytułu nabywanych uprawnień emerytalnych) zastępowani będą głównie przez wykwalifikowaną, młodą kadrę. W tym celu spółka zawarła porozumienia z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Śląską  w sprawie organizowania praktyk i stypendiów dla studentów tych uczelni. Ponadto, JSW prowadzi współpracę z samorządami miast i gmin, na terenach których prowadzi swoją działalność, w zakresie kształcenia w zawodach górniczych. Do 2030 roku planujemy zatrudnić 1000 osób.

Realizacja celów cząstkowych dotyka zróżnicowanych obszarów działalności, uwzględniając aspekty społeczne i środowiskowe.

Powiązania strukturalne pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności stanowią komplementarną całość w perspektywie rozwoju Grupy JSW. W kluczowych obszarach działalności w perspektywie zarówno krótko- jak i długoterminowej widoczne są mechanizmy dźwigni strategicznych dla całej Grupy:

Kluczowe dźwignie strategiczne Grupy JSW Segment objęty działaniem
Segment węglowy Segment koksowniczy Segment energetyczny Obszar wsparcia
Maksymalizacja wolumenu produkcji głównych produktów X X X
Rozwój bazy zasobowej X
Inwestycje i innowacje X X X X
Zwiększenie stabilności i konkurencyjności X X X X
Doskonalenie organizacji X X X X
Poprawa efektywności kosztowej i maksymalizacja marży X X X X
Rozwój i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich X X X X
Ład korporacyjny, dbałość o środowisko X X X X
Akwizycje i alianse X X X X

Wyniki wyszukiwania: