Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
RAPORT
ZINTEGROWANY
2018

Słownik

Narzędzia

Best Available Technique (BAT) – Najlepsza Dostępna Technika zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/61/WE, to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne jako całość.

Benchmark – oznacza dowolny opublikowany wskaźnik, indeks lub liczbę, udostępniane publicznie lub publikowane, określane okresowo lub regularnie przy zastosowaniu wzoru lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów lub cen bazowych, w tym cen szacunkowych, rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub innych wartości, lub danych z przeprowadzonych badań, w odniesieniu do których określa się kwotę do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub wartość instrumentu finansowego.

Benzol koksowniczy – produkt ciekły koksowania wyodrębniony z gazu koksowniczego na drodze absorpcji w oleju płuczkowym. Benzol koksowniczy stanowi mieszaninę lekkich węglowodorów aromatycznych,  otrzymywaną w procesie koksowania węgla, o zmiennym składzie, zawiera głównie benzen i jego alkilowe pochodne. Benzol koksowniczy jest wykorzystywany przede wszystkim do przeróbki na drodze destylacji i otrzymywania głównie benzenu oraz jego pochodnych.

Biomasa – ulegająca biodegradacji frakcja produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, a także biogazy i ulegająca biodegradacji frakcja odpadów przemysłowych i komunalnych.

Corporate Social Responsibility (CSR) – oznacza takie podejście do realizacji celów biznesowych, które poprzez zapewnienie bezpiecznych produktów i usług wysokiej jakości poprawia jakość życia jej interesariuszy i nie przyczynia się do zwiększenia negatywnego oddziaływania firmy na otoczenie. To koncepcja zarządzania biorąca pod uwagę odpowiedzialność firmy za wpływ jaki ma na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego. To filozofia prowadzenia biznesu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

COSO II – jest to standard wykorzystywany do zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Standard jest przedstawiony za pomocą kostki sześciennej. Opisuje takie elementy jak: środowisko zewnętrzne, ustalenie celów, identyfikacja zdarzeń, ocena ryzyka, reakcja na ryzyko, kontrola, informacja i komunikacja, monitorowanie.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Kodeks dobrych praktyk jest tzw. miękkim prawem. Oznacza to, że spółki powinny je stosować (zakłada się, że wchodząc na giełdę akceptują i będą realizować tę powinność), ale jednocześnie za ich niestosowanie lub tylko częściowe stosowanie nie grożą im żadne sankcje ze strony GPW. Zgodnie z zasadą comply or explain, spółki mogą wprawdzie nie stosować zasad Dobrych Praktyk, jednak przypadku niestosowania którejkolwiek z zasad (trwałym bądź incydentalnym) na spółce ciąży obowiązek poinformowania rynku o tym fakcie. Raport bieżący (przekazywany systemem EBI) powinien zawierać nie tylko informację o niestosowaniu zasady, ale także wskazywać okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady, jak również sposób, w jaki emitent zamierza usunąć skutki niestosowania zasady oraz kroki na przyszłość, które mają zmniejszyć ryzyko niezastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. Jakkolwiek niestosowanie zasad nie jest zagrożone sankcją (kara regulaminowa może zostać nałożona na emitenta jedynie w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych z zakresu ładu korporacyjnego), to jednak rynek może negatywnie ocenić spółkę, która nie przestrzega corporate governance, obniżając przez to jej wycenę.

Dodatek przodowy – dodatek  dla pracowników pełniących funkcję przodowego (brygadzisty) z tytułu wykonywania dodatkowych czynności, polegających na kierowaniu i nadzorowaniu pracy podległego zespołu pracowników.

Dyrektywa IED – dyrektywa unijna w sprawie emisji przemysłowych

EBITDA – w odniesieniu do każdego okresu obliczeniowego suma wyniku operacyjnego oraz amortyzacji.

ERM – ang. Enterprise Risk Management – Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – jest jednym z narzędzi zarządczych wspierających skuteczność realizacji celów strategicznych oraz operacyjnych, a także zapewniającym informację o ryzykach Spółki i  skuteczności zarządzania nimi.

EU ETS – unijny system handlu uprawnieniami do emisji. Polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Jest to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

FERMA – standard opracowany przez Federację Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem. Wprowadza sposoby identyfikowania ryzyk, przy czym ryzyko rozumiane jest zarówno jako szansa (pozytywny efekt), jak i zagrożenie (negatywny efekt).

Free on Board (FOB) – ceny w porcie sprzedającego, za materiały załadowane na statek, zgodnie z Incoterms 2010

Gaz koksowniczy – gaz procesowy otrzymywany podczas koksowania węgla, po usunięciu produktów ciekłych (smoły i benzolu), odsiarczony i pozbawiony amoniaku. Stosowany w koksowni do opalania komór koksowniczych. Nadmiar gazu wykorzystywany jest jako paliwo gazowe w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Może stanowić także surowiec do wyodrębniania wodoru lub do syntez chemicznych.

GHG – (ang. greenhouse gas) gaz szklarniowy, gaz cieplarniany.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

GK JSW (Grupa) – Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Interesariusz – osoba lub podmiot zainteresowany działalnością firmy i ponoszący wszelakiego rodzaju ryzyko związane z jej funkcjonowaniem oraz te osoby bądź podmioty na które firma może wywierać wpływ poprzez swoją działalność. W przeciwieństwie do akcjonariuszy, którzy zainteresowani są przede wszystkim zyskiem z działalności firmy, interesariusze to dużo szersza grupa, która obejmuje m. in. pracowników firmy, jej klientów, dostawców, administrację publiczną, społeczeństwo lokalne, środowisko naturalne. Pojęcie interesariusza zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1963 r. przez Stanford Research Institute

ISO 3100 – rodzina standardów dotyczących zarządzania ryzykiem opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2018 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, rodzaju działalności czy regionu.

Jednostka dominująca – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i korzyści ekologiczne, co jest związane z mniejszym zużyciem paliwa do produkcji tych mediów.

Koks – paliwo uzyskane w procesie koksowania, który polega na ogrzewaniu mieszanki specjalnych gatunków węgli bez dostępu powietrza w temperaturze około 1000°C. W trakcie procesu koksowania ulatniają się z węgla części lotne w postaci gazów, a pozostaje czysty koks o dużej zawartości węgla – produkt wysokokaloryczny i wolno spalający się. W Grupie JSW produkowane są następujące rodzaje koksu:

  • wielkopiecowy – stosowany w procesie wielkopiecowym w hutach stali,
  • odlewniczy – stosowany w odlewniach i w procesach produkcji wełny mineralnej,
  • przemysłowy – stosowany w procesach produkcyjnych pozahutniczych m.in. w wapiennikach, w produkcji karbidu, spiekalniach, cukrowniach,
  • metalurgiczny – koks o nieco różniących się parametrach w stosunku do wielkopiecowego stosowany w hutnictwie metali kolorowych oraz przemyśle chemicznym,
  • opałowy – stosowany jako opał w sektorze komunalnym i odbiorców indywidualnych.

o zastosowaniu danego rodzaju koksu decydują przede wszystkim wymagania procesu technologicznego w którym zostanie zużyty i związane z tym wymagania parametrów: granulacja, wytrzymałość mechaniczna, ścieralność, zawartość balastu: wilgoci i popiołu. W przypadku koksu wielkopiecowego bardzo ważnymi parametrami dla odbiorców są reakcyjność określana wskaźnikiem CRI i wytrzymałość poreakcyjna CSR.

Komercjalizacja – przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną), dokonywane przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, działającego w imieniu Skarbu Państwa. Pojęcie zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ład Korporacyjny (ŁK) – pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych aspektach. W podstawowym sensie ład korporacyjny to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Ład korporacyjny można także rozumieć jako podjęte w ostatnim czasie inicjatywy, opracowania i wdrożenia reguł (zasad) dobrych praktyk w organizacjach sektora prywatnego i publicznego, a w szczególności w spółkach publicznych. W innym sensie pojęcie ładu korporacyjnego odnosi się do konkretnej organizacji (spółki w szczególności) i obejmuje zindywidualizowane zasady zarządzania i nadzoru oraz relacje między fundatorami (w tym akcjonariuszami) w związku z uczestnictwem (udziałem) w danej organizacji (spółce).

Marża EBITDA – EBITDA x 100 / przychody ze sprzedaży

Obszar górniczy – przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest upoważniony do wydobycia kopaliny objętej koncesją.

PEFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Piec martenowski – hutniczy wannowy piec płomieniowy z odzyskiwaniem ciepła spalin. Używany do wytapiania stali z surówki odlewniczej i złomu stalowego.

PKB – Produkt krajowy brutto jest strumieniem nowych produktów w określonym czasie (zazwyczaj roku). Wielkość PKB może być liczona na trzy sposoby: jako wydatki na dobra i usługi podmiotów gospodarczych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i cudzoziemców), jako wielkość produkcji w różnych gałęziach gospodarki oraz jako całkowity dochód rozumiany jako suma płac i zysków podmiotów wytwarzających PKB.

Płynność bieżąca – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych

Płynność szybka – (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw krótkoterminowych

Pozostały segment – czyt. segment wsparcia

Pozwolenie zintegrowane – pewna forma licencji na prowadzenie działalności przemysłowej uzyskiwana dla instalacji przemysłowych i innych (np. hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych), która zastępuje cząstkowe pozwolenia środowiskowe obowiązujące dotychczas, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania.

Przemysł 4.0 – uogólniająca koncepcja odnosząca się do pojęcia „rewolucji przemysłowej” w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Definicyjnie jest zbiorczym terminem dla technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyber-fizycznych, Internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego.

Prywatyzacja – zbywanie akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa w spółkach; pojęcie zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Renta geograficzna – premia za położenie geograficzne w układzie geopolitycznym, uwzględniającą interakcje sąsiedzkie, odległość od granicy, sąsiedztwo z regionami bogatszymi i/lub biedniejszymi, bliskość szlaków komunikacyjnych.

Rentowność kapitałów własnych (ROE) – wynik finansowy netto x 100 / kapitał własny

Rentowność majątku ogółem (ROA) – wynik finansowy netto x 100 / aktywa ogółem

Rentowność netto sprzedaży – wynik finansowy netto x 100 / przychody ze sprzedaży

Respect Index (RI) – Indeks obejmujący firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisk naturalne). Respekt Index jest obliczany od 19 listopada 2009 r. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2008 roku. Pierwsza wartość indeksu RESPECT wynosiła 1000 pkt. RESPECT jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych

Segment koksowy – segment działalności operacyjnej Grupy, który obejmuje wytwarzanie i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych.

Segment węglowy – segment działalności operacyjnej Grupy, który obejmuje wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego.

Pozostałe Segmenty – które obejmują działalność jednostek Grupy, które nie wchodzą w zakres wymieniony w segmentach Węgiel i Koks.

Siarczan amonu – produkt otrzymywany przy usuwaniu amoniaku z surowego gazu koksowniczego. Stosowany głównie w rolnictwie jako nawóz.

Siarka płynna – produkt uzyskany w procesie odsiarczania gazu koksowniczego na drodze utleniania siarkowodoru. Siarka płynna jest stosowana jako surowiec na potrzeby przemysłu chemicznego i gumowego.

Smoła koksownicza – produkt ciekły procesu koksowania węgla wydzielony z surowego gazu koksowniczego w drodze kondensacji. Smoła koksownicza wykorzystywana jest przede wszystkim do przeróbki na drodze destylacji. Inne potencjalne kierunki zastosowania to: reduktor w metalurgii, czynnik do zwilżania wsadu węglowego w koksownictwie oraz paliwo do przemysłowych źródeł energii (indywidualnie lub w mieszaninie z innymi olejami).

Spot – określenie w finansach odnoszące się do daty wykonania transakcji zakupu lub sprzedaży. Spot oznacza, że transakcja jest realizowana na rynku kasowym, czyli zostanie ona rozliczona po obecnie obowiązującej cenie, a do jej rozrachunku (czyli faktycznego przeniesienia środków finansowych lub papierów wartościowych między rachunkami kontrahentów) dojdzie najpóźniej w drugim dniu roboczym po jej zawarciu.

Stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo (zasobu siły roboczej danej populacji).

Ślad węglowy (carbon footprint) – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2. Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) – pierwszy indeks giełdowy, jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Węgiel do celów energetycznych – surowiec naturalny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła, jest półproduktem procesu wzbogacania węgla koksowego; ze względu na swoje przeznaczenie określany również mianem węgla energetycznego; kierowany głównie do elektrowni zawodowych i elektrociepłowni, zwykle o wartości opałowej ok. 21 MJ/kg.

Węgiel hard – czyt. węgiel typ 35

Węgiel koksowy – węgiel o specyficznych parametrach jakościowych i charakterystyce przeznaczony do produkcji przemysłowej koksu.

Węgiel semi-soft – czyt. węgiel typ 34

Węgiel typ 34 – węgiel posiadający słabsze parametry koksotwórcze niż węgiel koksowy typu 35; jest on wykorzystywany do produkcji koksu metalurgicznego oraz koksu opałowego.

Węgiel typ 35 – węgiel posiadający bardzo dobre parametry koksotwórcze, pozwalające na stosowanie go jako podstawowego surowca do produkcji najwyższej jakości koksu metalurgicznego, charakteryzującego się niską reakcyjnością wobec CO2 i wysoką wytrzymałością mechaniczną; jest on również wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości koksu odlewniczego.

Węglopochodne – produkty uzyskane w procesie koksowania węgla, których produkcja jest ścisłe skorelowana z poziomem produkcji koksu. Produktami węglopochodnymi jest gaz koksowniczy, smoła koksownicza i benzol. Pozostałe produkty węglopochodne to siarczan amonu i siarka płynna.

WIG20 – indeks, w skład którego wchodzi 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

WIG30 – indeks, w skład którego wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Jest publikowany od 23 września 2013 roku. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. WIG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie.

Indeks WIG – górnictwo jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „górnictwo”. W portfelu subindeksu znajdują się takie same pakiety jak w portfelu indeksu WIG. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2010 r., a wartość indeksu w tym dniu wynosiła 4748,99 pkt. Metodologia subindeksu jest tożsama z indeksem WIG, tzn. że jest on indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Indeks WIG – Poland (dawniej WIG-PL) jest pierwszym indeksem narodowym obliczanym przez giełdę od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcji krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Wartości historyczne oraz zasady indeksu są tożsame z indeksem WIG. Oznacza to, że od 16 kwietnia 1991 r. do 19 grudnia 2003 r. wartości oraz struktura portfela obydwu indeksów była taka sama. Obecnie zarówno wartości jak i uczestnicy WIG-PL i WIG są różne. Podobnie jak WIG, indeks WIG-Poland jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem / pasywa ogółem

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi  – (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe z wyłączeniem rezerw długoterminowych) / aktywa trwałe

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – zobowiązania ogółem / kapitał własny

Wyrobiska ruchowe – wyrobiska górnicze związane z udostępnieniem wyrobisk eksploatacyjnych. Na moment początkowego ujęcia wyceniane są w wysokości skumulowanych kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o wartość węgla wydobytego w trakcie ich budowy, wycenionego według normatywnego kosztu wytworzenia wydobytego węgla. Aktywowane koszty wyrobisk ruchowych (będące rozliczeniami międzyokresowymi kosztów) są prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w oddzielnej pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Rozliczenie nakładów na wyrobiska ruchowe proporcjonalnie do wydobycia węgla z poszczególnych rejonów ścianowych jest prezentowane w wyniku finansowym jako amortyzacja.

Zasoby – ilość kopaliny występująca w złożu, rozróżnia się szereg rodzajów zasobów wynikających ze stopnia przydatności gospodarczej, dokładności rozpoznania, technicznej możliwości wybierania.

Zasoby operatywne – (1) część zasobów bilansowych/przemysłowych zlokalizowanych w wyrobiskach ścianowych, obejmująca także przerosty do 5 cm grubości; kategoria charakterystyczna m.in. dla polskiego systemu klasyfikacji zasobów; (2) Zasoby przemysłowe pomnożone przez współczynnik wykorzystania zasobów przemysłowych, uwzględniający sumę przypuszczalnych strat w procesie eksploatacji; zasoby równe teoretycznemu wydobyciu;

Złoże – naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarcze wykorzystanie obecnie lub w przeszłości.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) – uregulowane w kodeksie pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. ZUZP może określać szerzej i korzystniej uprawnienia pracownicze uregulowane powszechnie w kodeksie pracy lub innych przepisach. Nie może natomiast zawierać przepisów mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

ZPMW – Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla

Wyniki wyszukiwania: