Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń
RAPORT
ZINTEGROWANY
2018

Ryzyka związane z otoczeniem społeczno-gospodarczym i rynkowym

WSKAŹNIKI:
Narzędzia

Świadome zarządzanie zagrożeniami i szansami, umożliwia ochronę wypracowanej wartości oraz zwiększenie zdolności do budowania wartości Grupy.

Najistotniejsze ryzyka związane z funkcjonowaniem Grupy JSW:

  • [G.3.2]

Poziom ryzyka:

niski
średni
wysoki

Zmiana poziomu ryzyka w stosunku do 2017 roku:

spadek
bez zmian
wzrost
RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM I RYNKOWYM
RYZYKO WYSTĄPIENIA RECESJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Dekoniunktura w gospodarkach globalnych, w szczególności w branży stalowej i energetycznej lub zdarzenia mogące skutkować znaczącym spadkiem popytu na węgiel i koks mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki i sytuację finansową Grupy. Rynek stali w UE w 2018 wykazywał stosunkowo szybkie tempo wzrostu i był wspierany przez dobre wyniki operacyjne sektorów wykorzystujących stal. Spośród krajów UE istotnych dla sprzedaży Grupy największy spadek odnotowano w Austrii (-1,25 mln ton, -15,4% – spowodowane remontem wielkiego pieca w Voestalpine), w Niemczech ( -0,86 mln ton, -2,0%), Szwecji (-0,27 mln ton, – 5,5%) i Polsce (-0,17 mln to, -1,6% – remont wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej). Wzrost produkcji nastąpił w Czechach (+0,4 mln ton, +9,1%), Włoszech (+0,4 mln ton, +1,7%) oraz Słowacji (+0,3 mln ton, +5,0%). Według World Steel Association, w  2018 roku nastąpił wzrost produkcji stali na świecie o 4,6% do poziomu 1 808,6 mln ton (wzrost o 78,8 mln ton). Największy przyrost produkcji nastąpił w Azji (+67,9 mln ton, +5,6%), w tym Chiny (+57,4 mln ton, +6,6%).
RYZYKO WAHANIA POPYTU I PODAŻY NA GŁÓWNYCH RYNKACH PRODUKTOWYCH

Nadpodaż węgla i koksu na rynkach światowych może spowodować znaczny spadek cen, co może mieć istotny, niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej wyniki i sytuację finansową. Ze względu na wzajemne powiązanie branż, załamanie się koniunktury (brak popytu) na rynku koksu i stali, bezpośrednio wpływa na wyniki generowane przez producentów węgla. Zagrożeniem może być również ekspansja konkurencji globalnej i lokalnej poprzez wzrost podaży wolumenu węgla i koksu wyprodukowanego po niższych kosztach lub napływ taniego węgla i koksu z importu. Wolumen produkcji węgla w Grupie w 2018 roku został zrealizowany na poziomie 15,0 mln ton, tj. o 0,2 mln ton więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Na nieco niższym niż produkcja poziomie zrealizowano sprzedaż węgla ogółem (na rzecz odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych): 14,8 mln ton tj. o 0,2 mln ton więcej niż w 2017 roku.
RYZYKO REDUKCJI MOCY PRODUKCYJNYCH SURÓWKI WIELKOPIECOWEJ W EUROPIE

Na rynku zarówno globalnym jak i europejskim nadal mamy do czynienia ze strukturalną nadwyżką mocy produkcyjnych stali. Trwające na rynku szeroko zakrojone procesy konsolidacyjne, fuzje i przejęcia hut mogą powodować relokację produkcji stali w ramach dużych koncernów hutniczych.

W Europie zainstalowanych jest 75 wielkich pieców. Na zapotrzebowanie na koks i węgiel koksowy mają wpływ również planowane remonty wielkich pieców, jak również nagłe i nieplanowane przestoje w wyniku awarii, czy wypadków. Aktywność produkcyjna w sektorach zużywających stal w UE wzrosła gwałtownie w pierwszej połowie 2018 roku, a wzrost po pierwszym kwartale wyniósł 0,7 punktu procentowego. W drugiej połowie 2018 roku zauważamy bardziej umiarkowaną stopę wzrostu i prognozuje się utrzymanie podobnego trendu w 2019 roku.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIENNOŚCIĄ CEN WĘGLA I KOKSU

Grupa doświadczyła w przeszłości istotnych zmian cen węgla i koksu, stąd istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia takich wahań w przyszłości. Sytuacja na rynku węgla koksowego jest powiązana z rynkiem koksu i stali, a cykle koniunkturalne pokazują wahania cen w tych sektorach. Ceny węgla koksowego Grupy są mocno uzależnione od popytu na globalnym rynku hutniczo-stalowym. Natomiast ceny węgla energetycznego są uzależnione od innych producentów krajowych i cen innych nośników energii. Rok 2017 przyniósł istotną zmianę w zakresie referencji rynkowych kształtujących politykę cenową producentów węgla. Uczestnicy rynku nie podejmują negocjacji benchmarku ustalanego wcześniej na okres każdego kwartału, a transakcje zawierane są na podstawie indeksów. Zanik benchmarku ustalanego przed lub na początku kwartału dostaw otwiera możliwość stosowania różnych okresów obliczeniowych cen referencyjnych w zależności od uzgodnień kontraktowych. Możliwe do stosowania są również różne notowania spotowe. Na rynku dostępnych jest szereg indeksów (Platts, TSI, Argus), które uczestnicy stosują samodzielnie lub na podstawie których budują koszyki indeksów stosowane w strategiach cenowych. Indeksy te różnią się od siebie przede wszystkim metodologią, parametrami jakościowymi (głównie CSR, VM i popiołem) oraz źródłem pochodzenia surowca. Duży wpływ na zmiany cen węgli koksowych w 2018 roku miały zdarzenia jednorazowe: zator w australijskim porcie (statki oczekujące na załadunek ponad 3 tygodnie), problemy podażowe producentów w Australii, odbudowa zapasów węgla koksowego po sezonie monsunowym w Indiach, pożar i ogłoszenie siły wyższej w kopalni North Goonyella w Australii. Każde takie zdarzenie wywoływało gwałtowne wzrosty cen, po ustąpieniu zdarzenia następował spadek cen. W przyszłości takie zdarzenia mogą się powtarzać wpływając na notowania cenowe. W celu ograniczenia skutków ryzyka, Grupa na bieżąco prowadzi monitoring, analizy trendów cenowych na rynku węgla, koksu i stali. Warunki kontraktów długoterminowych umożliwiają okresowe negocjacje cen.
RYZYKO KONKURENCJI BRANŻOWEJ

Na konkurencję w branży węglowej i koksowej mają wpływ m.in.: cena, moce produkcyjne, jakość i właściwości fizykochemiczne węgla i koksu, logistyka, koszty, pojawienie się nowych konkurencyjnych producentów. Grupa może nie być w stanie skutecznie rywalizować ze skutkami wymienionego ryzyka, z uwagi na możliwość wystąpienia gorszych warunków górniczo-geologicznych wydobycia węgla i zmian struktury produkcji odpowiednich sortymentów.

Działania podejmowane w zakresie minimalizacji ryzyka to realizowana przez Grupę elastyczna polityka cenowa.

ZMIANY W POLITYCE FISKALNEJ I MONETARNEJ

Organy fiskalne mogą nasilić swoje działania zmierzające do zwiększenia wpływów podatkowych. Ustawa o podatku od towarów i usług jest w dalszym ciągu zmieniana, dużej zmianie uległy również przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto wprowadzono od stycznia 2017 roku sankcje VAT oraz zaostrzenie kar w Kodeksie Karnym Skarbowym oraz Kodeksie Karnym.

Działania podejmowane w zakresie minimalizacji ryzyka: bieżące monitorowanie wdrożonych mechanizmów kontrolnych w celu ewentualnej ich weryfikacji oraz cykliczna aktualizacja dokumentu wewnętrznego „Procedura podatkowa JSW S.A.” z uwagi na zmieniające się przepisy.

Wyniki wyszukiwania: