Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Nowa strategia JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała nową Strategię z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 roku. Spółka chce umocnić swoją pozycję lidera na rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w Europie. Chce zwiększyć wydobycie, wydajność, a przy tym wszystkim mocno stawia na ochronę środowiska. Grupa chce utrzymać status wiodącego dostawcy strategicznego surowca, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

Nowa strategia JSW
zdjęcia: Dawid Lach

Znowelizowana strategia jest inna niż prezentowane dotąd strategie. Na czym polega jej wyjątkowość? Otóż po raz pierwszy część biznesowa jest połączona z częścią środowiskową. Powstał spójny dokument, wprost świadczący o tym, że Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w JSW – powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA. 

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 13,8 mln ton w 2021 roku do poziomu ok. 16,1 mln ton w roku 2030. JSW dąży także do zwiększenia uzysku węgla koksowego w strukturze wydobycia do poziomu powyżej 90 proc, co przyczyni się do wzrostu rentowności wydobycia. GK JSW zakłada również zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton średniorocznie.

Największy nacisk podczas planowania eksploatacji położyliśmy na ocenę ryzyk, które nieodłącznie towarzyszą działalności wydobywczej prowadzonej przez zakłady górnicze. Czujemy respekt przed naturą, która w przeszłości nie raz pokrzyżowała górnicze plany. W Strategii wyznaczyliśmy cele, które są do osiągnięcia, a nie cele, które możemy osiągnąć, jak nam dopisze szczęście.  Strategia JSW na lata 2022-2030 to dokument, który wyznacza nam kierunki i zadania. Jeśli będziemy realizować jej założenia, to jestem spokojny o przyszłość JSW – podkreślił prezes Cudny.  

W celu zwiększenia poziomu produkcji węgla do ok.16,1 mln ton rocznie niezbędne jest również uzyskanie dostępu do pokładów zalegających coraz głębiej. W tym celu zaplanowano pogłębianie istniejących szybów oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. Aby zrealizować założenia wydobywcze, niezbędne jest m.in. wykonanie odpowiedniej ilości robót chodnikowych i korytarzowych.  W kopalniach Spółki do roku 2030 - łącznie wykonywanych będzie średniorocznie około 77 tys. mb wyrobisk. 


Większa efektywność i inwestycje
JSW chce również zwiększyć efektywność produkcji. Aktualnie wydajność na jednego górnika w spółce (JSW +SiG) wynosiła ok. 620 ton węgla. W 2030 r. ma ona zwiększyć się do ok. 790 ton. Jednocześnie Strategia zakłada optymalizację przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 29 tys. etatów w 2030 roku.  
Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 80 proc. łącznych nakładów GK JSW. 


Bufor finansowy i fundusz stabilizacyjny 
Spółka zaplanowała zapewnienie stabilnego finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi. Podstawowym finansowym założeniem strategii jest uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25 proc. Ponadto Spółka chce zwiększyć bufor gotówkowy dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, wobec budżetu i wobec kontrahentów. Bufor będzie wykorzystywany w okresach potencjalnego drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży. Bezpiecznikiem, który w czasach dekoniunktury na rynku węgla ma zabezpieczyć Spółkę przed utratą płynności finansowej jest fundusz stabilizacyjny FIZ. W Strategii pokreślono również dążenie do pozyskania dedykowanych środków na sfinansowanie zielonej transformacji JSW oraz długo i krótkoterminowych instrumentów do finansowania działalności rozwojowej i bieżącej.


Strategia Środowiskowa  
Niezwykle istotnym elementem Strategii Grupy JSW jest ochrona środowiska. W dokumencie przyjęto redukcję śladu węglowego o 30 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Założone cele mają zostać osiągnięte, głownie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział w śladzie węglowym JSW wynosi  74 proc. GK JSW prowadzi od 2018 roku program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”, mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii.  Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest „Redukcja Emisji Metanu”, mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50 proc. i jego zagospodarowania do 95 proc. Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych opalanych gazem kopalnianym (metanem) i zwiększy produkcje prądu do 60 MWe od 2025 r. Również w JSW KOKS prowadzona jest inwestycja, która w znaczący sposób ograniczy emisję gazu koksowniczego.  W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy 28 MWe. W Strategii zapisano również budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp do roku 2028.  Dodatkowo jako priorytety ochrony środowiska w GK JSW kontynuowane będą działania z zakresu ochrony zasobów wodnych, gospodarowania odpadami i ochrony bioróżnorodności, przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy oraz lokalnej społeczności. 

 

Inne aktualności

Wyzwania transformacji energetycznej w przemyśle

W Krakowie odbyła się XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, która zgromadziła licznych przedstawicieli branży górniczej, naukowców i ekspertów, a wśród nich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Grupy Kapitałowej JSW. Podsumowanie konferencji, po raz piętnasty…

Aktualności JSW SAOgłoszenie o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Aleja Jana Pawła II 4 działając na podstawie § 11 ust. 11 - 17 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych.

Aktualności JSW SAZmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza JSW odwołała w piątek (23 lutego) ze składu zarządu Spółki: Tomasza Cudnego, prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa, zastępcę prezesa zarządu ds. handlu.

JSW doceniona za działania na rzecz ochrony wód i klimatu

W nowym raporcie za 2022 rok renomowanego światowego ratingu CDP (Carbon Disclosure Project), Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała wysoką ocenę B- w zakresie zmian klimatu. To ogromne osiągnięcie biorąc pod uwagę, że rok temu Spółka została oceniona na niższym poziomie…

Aktualności JSW SAOświadczenie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie fałszowania wpisów z wynikami pomiarów metanu przez pracowników KWK Pniówek, Zarząd JSW oświadcza, że do Spółki nie dotarły z prokuratury żadne formalne informacje w sprawie przedstawionych zarzutów pracownikom Spółki.

Robotyzacja i sztuczna inteligencja w Jastrzębskich Zakładach Remontowych

W Jastrzębskich Zakładach Remontowych (należących do Grupy Kapitałowej JSW) uruchomiono pierwsze, w pełni zrobotyzowane stanowisko do produkcji elementów maszyn i urządzeń górniczych. Szefostwo JZR zapowiada robotyzację większej ilości procesów produkcyjnych w firmie w…

Więcej aktualności