Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 49/2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 48/2019 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Stanisława Pruska oraz Pana Roberta Tomanka powołanych na Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Pan Stanisław Prusek, profesor nauk technicznych,  absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Od 2015 Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpocząłw 1991 roku, gdzie  latach  2003 – 2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, a w szczególności doborem i projektowaniem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników przyścianowych oraz rekonsolidacją zrobów zawałowych. Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych.  Profesor Stanisław Prusek kierował zespołami GIG w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie. Wykonał szereg prac badawczo-usługowych na zlecenia kopalń węgla kamiennego i firm około górniczych. Prof. Prusek otrzymał w roku 2010 nagrodę naukową im. Witolda Budryka, przyznaną przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk. W roku 2013 otrzymał Medal im. A.M. Terpigoriewa, odznaczenie Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, a w roku 2015 Złoty Medal Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku. Jest m.in. członkiem Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego, działającej przy WUG. Jest profesorem wizytującym w  Henan Polytechnic University w Chinach.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Prusek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, jednocześnie jest członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Robert Tomanek, doktor habilitowany, profesor oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach. Autor i współautor ponad 174 publikacji, w tym 11 monografii. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP (1992-2004), przewodniczący Komisji Transportu PAN w katowickim oddziale (2010-2014),  a od 2014 do 2018  jako wiceprzewodniczący. W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A.  W latach 2017-2019 (04.07.2019r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. Ponadto od 2005 r. jest Członkiem Komitetu Redakcyjnego „Transportu Miejskiego i Regionalnego”, a od 2009 r. członkiem Rady Programowej kwartalnika „Transport Problems”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Tomanek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: §5 pkt 5), §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące