Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 32/2021

Otrzymanie przez JSW S.A. oświadczenia PFR S.A. o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) oświadczenie o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej, którą JSW otrzymała z PFR na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2020 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2020. 

Na podstawie otrzymanego oświadczenia, PFR umarza częściowo, tj. w kwocie 89.175.000,00 zł pożyczkę preferencyjną. Umorzenie następuje ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku, z zastrzeżeniem konieczności złożenia przez JSW do PFR w terminie do dnia 28 września br. oświadczenia o przyjęciu zwolnienia z długu.  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące