Strategia

Misja

Dostarczanie Klientom Grupy Kapitałowej JSW najwyższej jakości węgla koksowego i koksu w sposób zapewniający wzrost wartości Grupy Kapitałowej JSW z uwzględnieniem oczekiwań Interesariuszy przy wykorzystaniu unikalnych zasobów, kompetencji i umiejętności.

Wizja

Umocnienie pozycji wiodącego producenta węgla koksowego i czołowego producenta koksu na rynku europejskim, który wyznacza kierunki dla całej branży poprzez najwyższe standardy działania.

Nadrzędny cel strategiczny

Budowa wartości Grupy Kapitałowej JSW z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich działaniach biznesowych ukierunkowanych na maksymalizację wartości dla Akcjonariuszy

Cele strategiczne

 • Wzmocnienie pozycji lidera w produkcji najlepszej jakości węgla koksowego w Europie.
 • Utrzymanie pozycji znaczącego producenta koksu w Unii Europejskiej.
 • Dywersyfikacja pokrewna wykorzystująca efekt synergii segmentu węglowego i koksowniczego.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Grupy Kapitałowej JSW.
 • Poprawa efektywności podstawowej działalności operacyjnej z uwzględnieniem standardów odpowiedzialnego biznesu.

Kluczowe dźwignie strategiczne

 • Maksymalizacja wolumenu produkcji głównych produktów.
 • Rozwój bazy zasobowej.
 • Inwestycje i innowacyjność.
 • Zwiększenie stabilności i konkurencyjności.
 • Doskonalenie organizacji.
 • Poprawa efektywności kosztowej i maksymalizacji marży.
 • Bezpieczeństwo energetyczne.
 • Rozwój i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich.
 • Ład korporacyjny, dbałość o środowisko.
 • Akwizycje i alianse.