Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 9/2024

Informacja w sprawie zmian w składzie Zarządu JSW S.A. oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] informuje, że dnia 23 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

 • odwołania z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Cudnego [Cudny] ze stanowiska Prezesa Zarządu  XI kadencji, dotychczas pełniącego również obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,
 • odwołania z dniem dzisiejszym Pana Sebastiana Bartosa [Bartos] ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu XI kadencji.

Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

 • delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Rostkowskiego [Rostkowski] do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu XI kadencji, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. Okres delegowania został ustalony na czas od dnia 23 lutego 2024 roku do dnia 22 maja 2024 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 • powierzenia Panu Robertowi Ostrowskiemu [Ostrowski] pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 23 lutego 2024 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu. Pan Robert Ostrowski w wyżej wskazanym okresie pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW.

Pozostałe informacje dotyczące Pana Pawła Rostkowskiego, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 7/2024
z dnia 15 lutego 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd JSW informuje, iż  zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Paweł Rostkowski nie wykonuje innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w JSW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy w spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Osoba ta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Ponadto Zarząd JSW informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 lutego 2024 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza JSW S.A. XI kadencji, w związku z czym skład osobowy Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 • Pani Katarzyna Bilińska Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
 • Pan Michał Rospędek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Pan Robert Kudelski Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Pan Artur Kisielewski Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Arkadiusz Mężyk Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Paweł Nieradzik Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Paweł Rostkowski Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Krzysztof Szlaga Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Krzysztof Wrona Członek Rady Nadzorczej,
 • Pan Arkadiusz Wypych Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące