Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 9/2023

Zawarcie przez Spółkę Umowy Konsorcjalnej dotyczącej finansowania w formule Sustainability–linked loan

Treść raportu: 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW” ,„Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2023 oraz 6/2023 informuje, że w dniu 12 kwietnia 2023 roku została zawarta Umowa Finansowania dotycząca finansowania w formule Sustainability–linked loan („Umowa”), pomiędzy JSW a instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład Konsorcjum tj.: Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Alior Bankiem S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.650 mln PLN.

Na wartość 1.650 mln PLN składają się między innymi:

(i)        środki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz celów ogólnokorporacyjnych o wartości 730 mln PLN,

(ii)       środki przeznaczone na finansowanie inwestycji środowiskowych o wartości 490 mln PLN,

(iii)      430 mln PLN to finansowanie obrotowe.

Część transz wyrażona jest w walucie USD i EUR.

Ostateczny termin spłaty zobowiązań względem Konsorcjum określono na dzień 28 grudnia 2030 r.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) w przypadku finansowania w PLN oraz odpowiedniej stopie EURIBOR/SOFR w przypadku finansowania w walucie obcej, powiększonej o marżę. W przypadku niewykonania któregokolwiek z celów (jeden dotyczący śladu węglowego, dwa dotyczące metanu) powiązanych ze zrównoważonym rozwojem mierzonych kluczowymi wskaźnikami efektywności w danym roku obrotowym marża będzie korygowana.

Część z powyższej korekty będzie przeznaczona przez Spółkę na wsparcie organizacji non – profit realizującej zadania z zakresu ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej lub odpowiedzialności społecznej.

Realizacja celów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem mierzona kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) będzie podlegać weryfikacji przez zewnętrznego weryfikatora w odstępach rocznych.

Umowa przewiduje standardowe dla tego rodzaju finansowania ograniczenia dotyczące m.in dozwolonej transakcji, dozwolonego rozporządzenia, dozwolonego zadłużenia oraz zabezpieczenia.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące