Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 7/2022

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów w segmencie Węgiel i segmencie Koks

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 5/2022 informuje, że zakończone zostały testy na utratę wartości aktywów trwałych, zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów.

Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę wartości aktywów trwałych:

  • w segmencie Węgiel, tj. majątku KWK „Budryk”, KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Zofiówka, KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia oraz KWK „Jastrzębie-Bzie” w łącznej wysokości 223,2 mln zł,
  • w segmencie Koks, tj. majątku Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga w łącznej wysokości 420,6 mln zł.

Dokonanie odpisu pomniejszy wyniki operacyjne spółek: JSW oraz JSW KOKS S.A., a także Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową.

Jednocześnie Spółka informuje, że rozwiązuje się odpis utworzony w latach ubiegłych:

  • w segmencie Węgiel - część wcześniej utworzonego odpisu dla majątku KWK „Knurów‑Szczygłowice” w wysokości 75,0 mln zł,
  • w segmencie Koks - całość wcześniej utworzonego odpisu dla majątku Koksowni Przyjaźń w wysokości 260,5 mln zł.

Rozwiązanie odpisu powiększy wyniki operacyjne spółek: JSW oraz JSW KOKS S.A., a także Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zaś ostateczne wartości zostaną uwzględnione w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek: JSW oraz JSW KOKS S.A., a także w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej JSW za 2021 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące