Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 60/2019

Odwołanie członka Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW Pana Tomasza Śledzia, pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Panu Arturowi Dyczko obowiązków Zastępcy Prezesa ds. Technicznych od dnia 18 grudnia 2019 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych. W tym okresie Pan Artur Dyczko pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące