Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 6/K/2024

Korekta raportu bieżącego dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 6/2024 dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A., opublikowanym w dniu 12 lutego 2024 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w nazwisku osoby powołanej z dniem 13 lutego br. w skład Rady Nadzorczej Spółki. W raporcie błędnie wskazano, iż powołano pana Pawła Rostowskiego (Rostowski) a powinno być pana Pawła Rostkowskiego (Rostkowski).

Spółka poniżej przekazuje poprawną treść raportu bieżącego:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 r. Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki, odwołał z dniem 12 lutego 2024 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby:

- panią Halinę Buk (Buk) Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

- panią Jolantę Górską (Górska) Członek Rady Nadzorczej,

- pana Alojzego Nowaka (Nowak) Członek Rady Nadzorczej,

- pana Stanisława Pruska (Prusek) Członek Rady Nadzorczej.

Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane.

Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki Statutu Spółki, powołał z dniem 13 lutego 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby:

- panią Katarzynę Bilińską (Bilińska),

- pana Artura Kisielewskiego (Kisielewski),

- pana Arkadiusza Mężyka (Mężyk),

- pana Pawła Rostkowskiego (Rostkowski),

- pana Krzysztofa Szlaga (Szlaga),

- pana Krzysztofa Wronę (Wrona).

Pozostałe informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Spółki wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące