Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 6/2024

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 r. Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki, odwołał z dniem 12 lutego 2024 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby:

- panią Halinę Buk (Buk) Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

- panią Jolantę Górską (Górska) Członek Rady Nadzorczej,

- pana Alojzego Nowaka (Nowak) Członek Rady Nadzorczej,

- pana Stanisława Pruska (Prusek) Członek Rady Nadzorczej.

Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane.

Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki Statutu Spółki, powołał z dniem 13 lutego 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby:

- panią Katarzynę Bilińską (Bilińska),

- pana Artura Kisielewskiego (Kisielewski)

- pana Arkadiusza Mężyka (Mężyk),

- pana Pawła Rostowskiego (Rostowski),

- pana Krzysztofa Szlaga (Szlaga),

- pana Krzysztofa Wronę (Wrona).

Pozostałe informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Spółki wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące