Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 6/2023

Walne Zgromadzenie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z 16.03.2023 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 16 marca 2023 roku („NWZ”).

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jednakże z uwagi na brak kandydatur odstąpiono od wyboru komisji skrutacyjnej.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące