Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 6/2022

Zatwierdzenie Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030, kluczowe elementy strategii - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przyjętej przez Zarząd JSW „Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030” („Strategia”), będącej aktualizacją dotychczas realizowanej Strategii GK JSW, o której  Spółka informowała w raporcie bieżącym 8/2020.

Zgodnie z zapisami § 20 ust. 2 pkt 12) Statutu JSW przyjęcie strategii funkcjonowania Spółki wymaga jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

W związku z tym podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Zarząd Spółki dokumentu „Strategia JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030” na podstawie art. 17 ust 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) zostało opóźnione w dniu 25 stycznia 2022 roku.

W Strategii na lata 2022-2030 wyznaczono nowe kierunki działań i przedsięwzięcia, które wspomagają dążenie Grupy Kapitałowej JSW („GK JSW”) do wzrostu wartości zarówno Spółki i całej Grupy Kapitałowej. Zdefiniowane zostały cele strategiczne, które zostały sparametryzowane zgodnie z obecną i prognozowaną sytuacją rynkową przedsiębiorstwa.

Zgodnie z przyjętą Strategią misją i wizją GK JSW są:

Misja -    Produkcja strategicznego surowca dla transformacji świata.

Wizja -   Wiodący dostawca surowców dla przemysłu stalowego i chemicznego.

Dodatkowo JSW S.A. podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie i prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej JSW.

Jako cele strategiczne GK JSW na lata 2022-2030 przyjmuje się:

 • Redukcję śladu węglowego organizacji GK JSW do 2030 o 30% względem roku 2018 (Zakres 1 i 2) oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz minimalizacja wpływu środowiskowego w pozostałych obszarach.
 • Średnia marża EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25%.
 • Zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego - rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
 • Udział produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 roku.
 • Dywersyfikacja przychodów:
 • Uzyskanie w latach 2022-2030 średnio 10 % przychodów ze sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością,
 • Dywersyfikacja przychodów (produktowa i geograficzna).
 • Jakość produktowa - produkcja i sprzedaż węgla koksowego i koksu o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych.
 • Bezpieczne JSW – dalsze podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa.
 • Efektywna GK JSW – optymalizacja struktury i poziomu kosztów (MCC, CCC).

Osią priorytetów środowiskowych GK JSW są nadchodzące zmiany regulacyjne oraz zmiany w otoczeniu zewnętrznym rynkowym i technologicznym, a także doprecyzowanie zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu. Celem nadrzędnym w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu będzie dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jako cel średnioterminowy GK JSW, redukcja śladu węglowego (w zakresach 1 i 2) o 30% do 2030 roku względem roku 2018 zgodnie ze ścieżką <2⁰C Porozumienia paryskiego.

Główne działania GK JSW na rzecz ochrony środowiska zidentyfikowane zostały w 4 kluczowych obszarach:

Ochrona powietrza i ograniczanie emisji:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego.
 • Dostosowanie zakładów do środowiskowych wymagań emisyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT).
 • Dalsza optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w całej działalności GK JSW.
 • Skuteczne wdrożenie zaplanowanych w GK JSW projektów inwestycyjnych obejmujących główne źródła emisji do 2030 roku oraz kontynuacja rozwoju innowacyjnych technologii redukcji emisji w celu dalszej neutralizacji do 2050.
 • Dywersyfikacja działalności GK JSW w oparciu o produkty i usługi niskoemisyjne
  i taksonomiczne.

Ochrona zasobów wodnych i bioróżnorodność :

 • Kontynuacja działań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej.
 • Ochrona wód powierzchniowych będących pod wpływem oddziaływania GK JSW związanego z wprowadzaniem wód zasolonych pochodzących z działalności wydobywczej.
 • Realizacja inwestycji w zakresie rozwoju i optymalizacji działalności infrastruktury  umożliwiającej skuteczniejszą ochronę zasobów wodnych.
 • Wdrażanie projektów umożliwiających przywrócenie różnorodności biologicznej i przyrodniczej na terenach będących pod wpływem oddziaływania działalności GK JSW.

Dążenie do Gospodarki Obiegami Zamkniętymi:

 • Kontynuacja działań zgodnych z priorytetami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zasady 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle).
 • Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.
 • Planowanie i rozwój doskonalszych sposobów zagospodarowania odpadów.
 • Produkcja i sprzedaż kruszyw skalnych górniczych.

Rekultywacja terenów:

 • Prowadzenie rekultywacji za postępem frontu robót.
 • Naprawa szkód górniczych.
 • Inwentaryzacja terenów przekształconych i poprzemysłowych, opracowanie projektów ich rewitalizacji lub wykorzystania pod budowę infrastruktury, np. OZE.

Programy strategiczne umożliwiające realizację postawionego celu  redukcji emisji o 30% do 2030 roku:

 • Grupa JSW prowadzi od 2018 roku dedykowany program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu” (GWM), mający na celu  ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do  produkcji energii.
 • Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji  metanu i zwiększenia jego gospodarczego wykorzystania jest „Redukcja Emisji Metanu” (REM), mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50% i jego zagospodarowania do 95%.

Dodatkowo prowadzone działania:

 • Dalsza optymalizacja zużycia energii elektrycznej i poprawy efektywności energetycznej.
 • Rozwój własny mocy OZE i wzrost udziału „zielonej energii” w wolumenie energii kupowanej z rynku.
 • Prowadzenie inicjatyw innowacyjnych, rozwojowych, związanych z redukcją emisji metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM).

Wszystkie inwestycje planowane do 2030 roku związane ze zmniejszeniem emisji i ochroną środowiska GK JSW to nakłady inwestycyjne o łącznej wysokości ponad 4 mld PLN, w tym ok. 71% na działania związane z ochroną powietrza, w tym z redukcją śladu węglowego.

W dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, planowane kierunki rozwoju to kontynuacja redukcji emisji metanu, optymalizacji produkcji i zużycia energii, udziału w badaniach nad rozwojem nowych technologii – wychwytu metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM), wychwytu dwutlenku węgla (CCUS), produkcji wodoru.

Najważniejsze plany rozwoju do 2030 roku będą opierać się m.in. na:

 • Zabezpieczeniu bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych.
 • Przejście na produkcję głownie węgla koksowego – zwiększenie udziału produkcji powyżej 90% od 2026r. (węgiel o stabilnych i wysokich parametrach jakościowych).
 • Działaniach optymalizacyjnych w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów działalności.
 • Utrzymanie mocy produkcyjnych koksu.
 • Zapewnieniu niezależności (bezpieczeństwa) energetycznego JSW poprzez rozwój mocy wytwórczych do poziomu zapewniającego maksymalne zaspokojenie potrzeb Grupy JSW w zakresie mediów energetycznych, m.in. poprzez wykorzystanie w celach energetycznych metanu jako kopaliny towarzyszącej w procesie eksploatacji węgla oraz gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu.
 • W ramach ww. działań planuje się osiągnąć:

- 198 MWe mocy zainstalowanych jednostek wytwórczych,

- 1,62 TWh/rok wolumenu produkowanej energii w GK JSW w 2029 roku z metanu, gazu koksowniczego i w instalacjach PV,

- 114 GWh/rok produkowanej energii z OZE w GK JSW w 2029 roku.

 • Wzroście rentowności GK JSW.
 • Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

W zakresie założeń operacyjnych:

 • Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 14,5 mln ton w 2022 roku do poziomu 16,1 mln ton w 2030 roku.
 • W obszarze wydobycia, model przewiduje zorientowanie procesów wydobywczych na stopniowe zwiększanie poziomu produkcji węgla koksowego, w tym szczególnie uzyskującego najwyższe ceny spośród struktury produktowej JSW S.A. węgla typu 35, prowadząc w ten sposób do wzrostu rentowności portfela produktowego Grupy.
 • Wzrost udziału produkcji węgla koksowego powyżej 90% od 2026 r. związany jest ze zmianą profilu produkcji będący efektem wdrożenia modelu funkcjonowania Spółki w kierunku produkcji głownie węgla koksowego, m.in. poprzez zrealizowane inwestycje w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.
 • Średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych w JSW w latach 2022-2030 na poziomie ponad 77 tys. mb.
 • W okresie obowiązywania Strategii, w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu na 1 osobę zatrudnioną od ok. 620 ton do ok. 860 ton węgla na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego zatrudnienia w latach 2022-2030 na poziomie ok. 19,9 tys. pracowników.
 • Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton rocznie.
 • Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym wyniesie ok. 17,8 mld PLN i stanowić będzie ok. 79% łącznych nakładów GK JSW.
 • W segmencie koksowym w latach 2022-2030 planuje się poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 2,8 mld PLN z czego w 2022 i 2023 roku planowane nakłady są najwyższe spośród wszystkich lat i łącznie stanowią ok. 40% zaplanowanych inwestycji do 2030 roku. W latach 2022-2023 kluczowymi inwestycjami w JSW KOKS będą modernizacja baterii nr 4 i budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin.

Główne cele strategii finansowania działalności Spółki:

 • Zapewnienie stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50% udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie.
 • Dążenie do utrzymywania w Grupie bufora gotówkowego dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, bufor będzie wykorzystywany w okresach drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży.
 • Tworzenie funduszu stabilizacyjnego w okresach koniunktury na rynku węgla, tak aby zapewnić odpowiedni poziom płynności finansowej w okresie dekoniunktury na rynku węgla - generowania ujemnych przepływów pieniężnych, który pozwoli na utrzymanie płynności finansowej do momentu wdrożenia po stronie kosztowej działań dostosowujących do panujących na rynku warunków cenowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące