Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 6/2021

Powołanie Prezesa Zarządu JSW S.A. - uzupełnienie

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Barbary Piontek powołanej na stanowisko Prezesa Zarządu JSW X kadencji:

Dr hab., prof. nadzw. Barbara Piontek - przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej (PGG), przewodnicząca Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., członek Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A., zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekonomista, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Od wielu lat pełni rolę strategicznego doradcy firm z sektora dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii, wynalazków i rozwiązań, a także cenionym ekspertem z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), zarządzania i rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Tworzyła m.in. strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Komitetu Sterującego "Program dla Śląska", przy Wojewodzie Śląskim oraz Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pani Barbara Piontek jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Opublikowała ponad 200 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, praktyczne analizy ekonomiczne i opracowania dla biznesu oraz ekspertyzy dla Sejmu RP i województwa śląskiego.

Pracowała zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. jako doradca strategiczny w Ministerstwie Cyfryzacji, doradca strategiczny firm badawczo-rozwojowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, polityce gospodarczej, metodyce budowania strategii rozwojowych, zarządzaniu w okresie transformacji, innowacyjności branży energetycznej, zarządzaniu usługami wrażliwymi, procesami restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, zarządzaniu rozwojem i przedsiębiorczością lokalną. 

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Barbara Piontek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej (PGG), jednocześnie nie jest członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5), §10  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące