Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 6/2019

|   Relacje inwestorskie

Całkowity wykup obligacji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. podjął uchwałę o całkowitym wykupie obligacji o łącznej wartości nominalnej 71.510.000 PLN oraz 13.170.000 USD, wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego przez JSW S.A. w dniu 30 lipca 2014r. wraz z późn. zm., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2014.

Realizacja wykupu obligacji, który Spółka planuje w dniu 18 stycznia 2019 r. spowoduje zakończenie Programu Emisji Obligacji.

Planowany wykup obligacji jest zgodny z  zapisami Warunków Emisji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące