Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 56/2019

Powołanie członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 55/2019 z dnia 11 września 2019 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Izabeli Jonek-Kowalskiej powołanej na Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Politechniki Śląskiej. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek finanse i inwestycje). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu uzyskała na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a stopień doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu nauk technicznych (górnictwo i geologia inżynierska, specjalność: ekonomika górnictwa). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, gdzie pełni także funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Informatyki oraz Prodziekana ds. Nauki.

Od kilkunastu lat zajmuje się ekonomiką górnictwa realizując projekty i ekspertyzy we współpracy między innymi z: Kopex SA, OT Logistics SA, DB Schenker Poland, TAURON Wydobycie SA, Energa SA, Jastrzębską Spółką Węglową SA, Energokrak Sp. z o.o. (obecnie EDF Paliwa), Polską Techniką Górniczą SA, byłą Kompanią Węglową SA oraz Katowickim Holdingiem Węglowym SA, jak również Deloitte Polska i Pricewaterhouse Cooper Polska. Jest autorką ponad 250 prac z zakresu zarządzania i ekonomiki górnictwa wydanych w  polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Jonek-Kowalska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

 

Podstawa prawna: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące