Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 54/19

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu  26 sierpnia 2019 roku rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 lipca 2019 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Statutu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące