Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 5/2024

Informacja w sprawie wyniku wyborów na przedstawiciela pracowników do składu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] informuje, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Grupy Kapitałowej JSW w dniu 1 lutego 2024 roku, jako kandydat załogi do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW XI kadencji został wybrany Pan Paweł Bieszczad.

O powołaniu Pana Pawła Bieszczada przez Walne Zgromadzenie Spółki na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata na członka Rady Nadzorczej, wybranego przez pracowników.

Pan Paweł Bieszczad jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Ukończył również studia podyplomowe "Master of Business Administration" organizowane przez Akademię WSB z Dąbrowy Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.

Pan Paweł Bieszczad zawodowo od początku swojej kariery związany jest z JSW. Od 2005 roku w KWK "Pniówek" zdobywał swoje doświadczenie, początkowo jako stażysta, później dozorca i sztygar zmianowy w Oddziale Teletechnicznym, a także dyspozytor w Dziale Energo-Mechanicznym. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara urządzeń teletechnicznych i automatyki. Pan Paweł Bieszczad ukończył liczne kursy specjalistyczne i seminaria doskonalące, w tym z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Paweł Bieszczad pełnił funkcję przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej JSW X kadencji w latach 2018 - 2020.

Pan Paweł Bieszczad nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące