Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 5/2022

Informacja o wynikach analizy przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej aktywów

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż zakończone zostały analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów, zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów.

W związku z aktualizacją prognoz finansowych, która wynika ze znaczących zmian planów długoterminowych, uwzględniającą również zmianę niektórych parametrów techniczno‑ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Grupy Kapitałowej JSW, Zarząd JSW identyfikuje prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości ujętych odpisów.

Szacunki liczbowe będą kalkulowane zgodnie z postanowieniami MSR 36, a o wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Dokonanie lub rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość majątku poszczególnych ośrodków wypracowujących środki pieniężne zostanie uwzględnione w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek Grupy Kapitałowej JSW oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej JSW za 2021 rok.

Aktualizacja odpisów na utratę wartości bilansowej aktywów będzie mieć niegotówkowy wpływ na wysokość wyniku operacyjnego spółek i Grupy Kapitałowej JSW (bez wpływu na sytuację  płynnościową spółek i Grupy Kapitałowej JSW).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące