Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 5/2020

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Treść raportu:                      

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") informuje, że Pan Robert Tomanek złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW z dniem 21 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące