Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 47/2019

|   Relacje inwestorskie

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW S.A.") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Adam Pawlicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące