Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 45/2020

PFR

Podpisanie umowy pożyczki preferencyjnej pomiędzy JSW S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 informuje, że dzisiaj została zawarta umowa pożyczki pomiędzy JSW a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. („PFR”) oraz spółkami Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. i JSW KOKS S.A. jako poręczycielami udzielonej pożyczki.

Umowa dotyczy udzielenia Spółce pożyczki preferencyjnej w kwocie 173.600.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset tysięcy złotych) w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Warunki na jakich została zawarta umowa nie różnią się od tych, które JSW wskazała w raporcie bieżącym nr 40/2020 oraz 42/2020. O spełnieniu głównego warunku zawieszającego uprawniającego PFR do wypłaty środków z tytuły podpisanej dzisiaj umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2020.

Wypłata pożyczki preferencyjnej ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące