Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 45/2019

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniach 26.06.2019 r. i 03.07.2019 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniach 26 czerwca 2019 roku i które było kontynuowane w dniu 3 lipca 2019 roku.

Nazwa Podmiotu: Skarb Państwa

Liczba głosów: 64.388.780

Udział w głosach ZWZ: 84,48 %

Udział w głosach ogółem: 54,84 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące