Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 44/2020

Inne

Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, iż Krajowy  Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z oświadczeniem z  22 grudnia 2020 roku podjął decyzję o zarejestrowaniu w KDPW łącznie 744.463 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 508.781 akcji serii A oraz 235.682 akcji serii D o wartości nominalnej 5,00 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem ISIN PLJSW0000015. Rejestracja nastąpi pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym  rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem ISIN.

Informacja o zarejestrowaniu ww. akcji zostanie przekazana przez Spółkę w po otrzymaniu komunikatu operacyjnego KDPW, w trybie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące