Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 44/2019

Powołanie Członków Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 3 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 4 lipca 2019 roku do składu zarządu Spółki X kadencji następujących osób:

  1. Pana Radosława Załozińskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych;
  2. Pana Rafała Pasiekę stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu;
  3. Pana Artura Wojtkowa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej;
  4. Pana Artura Dyczko na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju;
  5. Pana Tomasza Śledzia na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych;

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Pasiece (Pasieka) z dniem 4 lipca 2019 roku powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. X kadencji do dnia powołania Prezesa Zarządu.

Pozostałe informacje dotyczące powołanych członków Zarządu JSW X kadencji, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych  zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Spółka przekaże odrębnym raportem.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące