Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 43/2019

Podjęcie decyzji ZWZ JSW S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że w dniu 3 lipca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w wyniku podziału zysku netto JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 200 773 829,16 zł (słownie: dwieście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych szesnaście groszy), co stanowi 1,71 zł na jedną akcję.               

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:

- dzień dywidendy na 27 sierpnia 2019 roku,

- dzień wypłaty dywidendy na 10 września 2019 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie:  117 411 596.

 

Podstawa prawna:  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące