Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 42/2022

Kontynuacja współpracy w zakresie sprzedaży węgla koksowego z ArcelorMittal Poland S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018, mając na uwadze strategiczny charakter współpracy pomiędzy Spółką a ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, informuje iż uzgodnione zostały warunki współpracy w zakresie dostaw węgla koksowego w latach 2023-2025 i w dniu 28 października 2022 r. strony zawarły aneks do umowy wieloletniej („Umowa”).

Umowa zakłada kontynuację współpracy stron, a szacunkowa wartość Umowy w latach 2023 - 2025 może przekroczyć 7 mld PLN. Po tym okresie Umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejne lata maksymalnie do końca roku 2029, po uzgodnieniu struktury jakościowo – ilościowej, jeżeli żadna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia. W dalszym ciągu w oparciu o Umowę będą zawierane umowy roczne, w których uzgadniane będą szczegółowe warunki współpracy.  

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie i są standardowe dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące