Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 42/2019

Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,”Spółka”) informuje, iż w dniu 2 lipca 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników zatrudnionych w JSW.

Łączny szacunkowy koszt planowanej do wypłaty nagrody, o której mowa w zawartym porozumieniu to 163,4 mln. zł. Koszt nagrody obciąży wyniki Spółki za III kwartał 2019 roku. Wypłata nagrody wyczerpuje żądanie strony społecznej zgłoszone w oparciu o ustawę  „o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące