Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 41/2022

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym przez JSW raportem bieżącym nr 1/2022 w dniu 11 stycznia 2022 roku, deklarowanym dniem publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku był dzień 17 listopada 2022 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku został wyznaczony na dzień 28 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące