Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 41/2019

|   Relacje inwestorskie

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 26.06.2019 roku

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 26 czerwca 2019 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 3 lipca 2019 roku do godz. 13:00, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2019.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące