Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 40/2011

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2011 roku powziął informację z Ministerstwa Gospodarki, które działając w imieniu Skarbu Państwa zawiadomiło, iż  w związku z rozpoczętym w dniu 10 października 2011 r. procesem nieodpłatnego nabywania akcji Spółki od Skarbu Państwa przez uprawnionych pracowników Spółki na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego udziału Skarbu Państwa do poziomu 61,56 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień 22 listopada 2011 r. Skarb Państwa posiadał łącznie 74.604.828 akcje Spółki, które stanowiły 62,58 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 74.604.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 62,58 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień 1 grudnia 2011 r. Skarb Państwa posiada 73.392.854 akcje Spółki, które stanowią 61,56 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 73.392.854 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące