Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr: 4/2023

Podjęcie przez Radę Nadzorczą JSW S.A. uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie ustanowienia zabezpieczeń planowanego finansowania w formule Sustainability–linked loan wraz ze wskazaniem celów finansowania oraz jego parametrów

Treść raportu:  

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu JSW do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych na ustanowienie zabezpieczeń w związku z planowanym finansowaniem dłużnym dla JSW w formule Sustainability–linked loan przeznaczonym na refinansowanie istniejącego zadłużenia, cele ogólnokorporacyjne oraz realizację inwestycji o charakterze środowiskowym, które ma zostać udzielone przez konsorcjum instytucji finansowych. Finansowanie ma być zabezpieczone m.in. hipoteką i zastawem rejestrowym na wybranych aktywach (ZORG-ach) JSW, cesją praw z niektórych umów handlowych, których stroną jest JSW, poręczeniami udzielonymi przez niektóre spółki zależne JSW i zastawami rejestrowymi na akcjach/udziałach w kapitale zakładowym wybranych spółek zależnych JSW.

Łączne deklarowane zaangażowanie konsorcjum w finansowanie JSW wyniesie około 1.650 mln PLN, z czego zwiększenie finansowania dotyczy kwoty około 1.000 mln PLN.

Na wartość 1.650 mln PLN poza kredytami w PLN składa się między innymi kredyt terminowy wyrażony w walucie USD i EUR na łączną sumę stanowiącą równowartość kwoty 480 mln PLN. Uzyskane w ramach finansowania środki o wartości 490 mln PLN zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji środowiskowych, 430 mln PLN to finansowanie obrotowe. Pozostała dostępna kwota finansowania posłuży na realizację strategii inwestycyjnej oraz na finansowanie celów ogólnokorporacyjnych Spółki. Ostateczny termin spłaty zobowiązań względem konsorcjum określono na dzień 28 grudnia 2030 r.

W skład konsorcjum wejdą: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A. oraz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o  wystąpieniu przez Zarząd JSW do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki zostało opóźnione w dniu 31 stycznia 2023 roku na podstawie art. 17 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) w związku z § 20 ust. 2 pkt 11) Statutu JSW, uprawniającego Radę Nadzorczą Spółki do opiniowania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki zwróci się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń na aktywach JSW.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące