Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 4/2019

|   Relacje inwestorskie

Wyrażenie zgody przez Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez JSW kontroli nad PBSz

Treść raportu: 
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. wpłynęła do pełnomocnika Spółki decyzja Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) z dnia 14 stycznia 2019 r., w której po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek JSW, Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („PBSz”). 

Decyzja ta jest konsekwencją zawarcia przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2018 r. jako Kupującej oraz PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach jako Sprzedających warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży 4.430.476 akcji PBSz stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2018. 

Uzyskanie zgody UOKiK przez Spółkę na dokonanie koncentracji stanowiło jeden z głównych  warunków, od których uzależnione jest zawarcie umowy rozporządzającej na zamknięciu transakcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące