Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 4/2013

Ocena Rady Nadzorczej JSW S.A. w sprawie wniosku Zarządu JSW S.A. dotyczącego podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2012 roku.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu JSW S.A.  do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2013. Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki:

1.    Pozytywnie ocenia zaproponowany przez Zarząd JSW, następujący sposób podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości 995 946 834,21 zł:

a)  kwotę w wysokości 295 877 221,92 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie 2,52 zł;

b)  kwotę w wysokości 185 999 753,00 zł przeznaczyć na pokrycie powstałej w „Innych całkowitych dochodach” straty netto;

c)  pozostałą kwotę w wysokości 514 069 859,29 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego Spółki.

2.    Ponadto Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje proponowany przez Zarząd Spółki:

-        dzień dywidendy na  dzień 31 lipca 2013 roku

-        termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2013 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące