Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 39/2022

FIZ Rada Nadzorcza

Zgoda Rady Nadzorczej JSW S.A. na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii F i G JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2022 informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i udzieliła zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) w ramach subportfela płynnościowego i płynnościowo - inwestycyjnego, środkami finansowymi do kwoty 1,5 mld PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów PLN).

Jednocześnie Spółka informuje, że zasilenie Funduszu planowane jest w październiku 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące