Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 39/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 38/2020 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) poniżej przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Michała Rospędka,  powołanego na członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Pan Michał Rospędek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe: „Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii” na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz „Executive Master of Business Administration” na Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

W latach 2008-2012 zatrudniony był w Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu na stanowisku specjalisty do spraw geologii pod ziemią. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko asystenta geologa dokumentującego w Linc Energy (Poland) Sp. z o.o. W 2015 roku zatrudniony został w Ministerstwie Energii, w Departamencie Górnictwa na stanowisku Głównego Specjalisty. Od 2018 roku jest Naczelnikiem Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego m.in. w podziemnych zakładach górniczych stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Rospędek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

 

Podstawa prawna: §5 pkt 5) i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące