Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 39/2019

|   Relacje inwestorskie

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. zwołanego na 26 czerwca 2019 roku zgłoszone przez akcjonariusza

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem JSW („ZWZ”) – przekazuje w załączeniu otrzymane w dniu dzisiejszym pismo od akcjonariusza Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii zawierającego projekty uchwał ZWZ Spółki, dotyczące następujących punktów porządku obrad ZWZ:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (pkt 11 porządku obrad ZWZ)

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (pkt 12 porządku obrad ZWZ)

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (pkt 13 porządku obrad ZWZ)


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące