Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 38/2019

|   Relacje inwestorskie

Uzupełnienia materiałów na ZWZ JSW S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

Treść raportu:                                              

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem JSW („ZWZ”) – przekazuje w uzupełnieniu treść uchwał Rady Nadzorczej Spółki podjętych w dniu dzisiejszym a dotyczących spraw objętych porządkiem obrad ZWZ.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące