Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport Bieżący nr 38/2018

  Relacje inwestorskie Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 07.12.2018 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2018 roku.

Nazwa Podmiotu: Skarb Państwa

Liczba głosów: 64.388.780

Udział w głosach NWZ: 81,95 %

Udział w głosach ogółem: 54,84 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące