Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 38/2017

|   Relacje inwestorskie

Zatwierdzenie Strategii Grupy JSW na lata 2018-2030

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030 („Strategia”).

Strategia została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla.

 

ZAŁOŻENIA OPERACYJNE GRUPY JSW NA LATA 2018-2030

·      Marża EBITDA Grupy średnio 30% w latach 2018-2030,  

·     Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie na poziomie około 18,9 mld PLN w okresie obowiązywania Strategii,  

·    Stabilna produkcja węgla na poziomie od 15,6 MT w roku 2018 do 18,2 MT w roku 2030 przy kosztach gwarantujących rentowność EBITDA,

·      Poziom sprzedaży węgla na poziomie zbliżonym do produkcji węgla,

·      Zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 MT,

·      Poprawa efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowych technologii, 

·      Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych,

·   Funkcjonowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju w celu harmonijnej współpracy z interesariuszami, w tym społeczności lokalnej przy zachowaniu założeń ekonomicznych, społecznych i proekologicznych,

·    Stabilność finansowa w celu realizacji założeń programu inwestycyjnego – poprzez utworzenie funduszu stabilizacyjnego FIZ.

ZAŁOŻENIA BIZNESOWE

Efektywność i rozwój produkcji

Program inwestycyjny Grupy JSW zakłada realizację projektów inwestycyjnych w latach 2018-2030 o łącznych planowanych nakładach w wysokości 18,9 mld zł, nadając najwyższy priorytet projektom w zakresie:

·      rozwoju  działalności wydobywczej,

·      modernizacji  i optymalizacji  funkcjonowania segmentu koksowniczego,

·      zapewnienia samowystarczalności energetycznej poprzez rozwój mocy wytwórczych w oparciu o własną bazę surowcową – metan i gaz koksowniczy,

·      poprawy rentowności Grupy oraz integracji poszczególnych segmentów działalności,

·      wdrażania innowacyjnych technologii w całym ciągu produkcji – od wydobycia węgla do produkcji koksu,

·      wzrostu efektywności działalności głównej i wspierającej.

Podstawowe założenia biznesowe w obszarze produkcji węgla to:

·  zabezpieczenie dostępu do zasobów węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje – udostępnianie nowych złóż oraz nowych poziomów wydobywczych,

·      rozszerzenie bazy zasobowej, w szczególności w zakresie węgla koksowego typu 35,

·      zwiększenie wydobycia węgla do poziomu powyżej 18 MT w perspektywie do 2030 r.,

·      zwiększenie udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem do poziomu powyżej 85% od 2020 r.,

·      efektywne wykorzystanie metanu oraz gazu koksowniczego do produkcji energii,

·      dalsza optymalizacja kosztów.

Główne inwestycje w obszarze koksu:

·  Koksownia Przyjaźń – budowa nowych baterii koksowniczych w celu produkcji koksu wielkopiecowego o wysokich parametrach przy wykorzystaniu najniższego wskaźnika konwersji,

·   Koksownia Radlin – kontynuacja inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury w celu produkowania koksu wielkopiecowego o bardzo wysokich parametrach.

Oprócz inwestycji w obszarze koksu będą prowadzone inwestycje w obszarze produktów węglopochodnych skupiające się na maksymalnym odzysku produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego, zapewnieniu optymalnej technologii przy spełnieniu obowiązujących wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwie technologicznym.

Zabezpieczenie stabilności finansowej

·      Całkowita spłata zadłużenia z tytułu emisji obligacji do roku 2019,

·      Utworzenie funduszu stabilizacyjnego FIZ,

·      Wdrożenie w Grupie jednolitych procesów finansowych w tym zarządzanie ryzykiem kredytowym, walutowym i rynkowym,

·      Utrzymanie poziomu Długu Netto do skonsolidowanej EBITDA poniżej 2.5x.

Spółka otwarta na innowacje

·   Inicjowanie, przygotowywanie i prowadzenie projektów B+R+I dla Grupy przy wykorzystaniu środków pomocowych UE,

·      Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych,

· Współtworzenie innowacyjnych rozwiązań przy współpracy ze środowiskiem naukowo-biznesowym.

Społeczna odpowiedzialność

·      Wzmocnienie wizerunku Grupy jako przyjaznej środowisku i zdrowiu

·      Utrzymanie statusu Grupy odpowiedzialnej społecznie

·      Wzmocnienie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy i partnera biznesowego 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące