Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 37/2022

Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że podjął dzisiaj uchwałę w sprawie utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 164,0 mln zł, który obciąży wynik Spółki za II kwartał 2022 roku.

Zgodnie z postanowieniami MSR 36 Utrata wartości aktywów została przeprowadzona analiza przesłanek w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości aktywów, ani też nie stwierdzono aby ustały przesłanki zidentyfikowane w poprzednich okresach, w wyniku których utworzone zostały odpisy.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż zdyskontowane przepływy generowane przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne, tj. Kopalnię Węgla Kamiennego „Jastrzębie-Bzie” („CGU”) przyjmują wartość ujemną oraz zerową wartość odzyskiwalną CGU i ujęty w poprzednich okresach odpis aktualizujący aktywa CGU, a także wzrost aktywów CGU na dzień 30.06.2022 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel.

Dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku.

Spółka informuje, że prezentowana powyżej kwota odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące