Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 37/2021

Aktualizacja założeń operacyjnych JSW w zakresie produkcji węgla na 2021 rok

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że dokonał weryfikacji podstawowych założeń operacyjnych na 2021 rok i podaje do wiadomości zaktualizowany cel operacyjny w zakresie produkcji węgla w 2021 roku, w stosunku do danych zawartych w przyjętej Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2020-2030 („Strategia”).

Założenia operacyjne w zakresie produkcji węgla na 2021 rok zostały zaktualizowane z poziomu ok. 16 mln ton zgodnie z przyjętą Strategią, do poziomu 13,8 mln ton.

Zmiana założeń dotyczących produkcji węgla jest związana między innymi ze:

-    stopniowym przechodzeniem na model funkcjonowania JSW w kierunku zwiększania udziału produkcji przede wszystkim węgla koksowego;

-    schodzeniem z eksploatacją węgla do niżej położonych pokładów, co wiąże się z trudniejszymi warunkami górniczo-geologicznymi (np. większą ilością nieprzewidzianych uskoków w złożach węgla);

Ograniczenie wydobycia ma również na celu zapewnienie bezpieczeństwa załogi przy wzroście zagrożeń naturalnych w szczególności zagrożenia klimatycznego, metanowego i tąpaniami oraz zagrożeń płynących z trudniejszych warunków geologicznych.

Jednocześnie Spółka informuje, że współpracuje ze swoimi kontrahentami w zakresie realizacji wysyłek w bieżącym roku w oparciu o zawarte umowy. Wysyłki węgla są realizowane z wykorzystaniem obecnych zapasów, a wszelkie potencjalne różnice są przedmiotem uzgodnień handlowych z odbiorcami. Przedstawiona weryfikacja podstawowych założeń operacyjnych na rok 2021 w ocenie JSW nie zaburzy współpracy z dotychczasowymi wieloletnimi kontrahentami opartej o umowy wieloletnie na lata przyszłe.

Ponadto Spółka informuje, że usystematyzowanie działań podjętych w bieżącym roku pozwoli na utrzymanie produkcji węgla w kolejnych latach na poziomie powyżej 14 mln ton, wraz ze wzrostem jakości i udziału węgla koksowego w produkcji węgla ogółem, co będzie uwzględnione w prowadzonych działaniach związanych z aktualizacją Strategii, o której mowa na wstępie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące