Raport bieżący nr 37/2020

Rozwiązanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy finansowania („Umowa”), zawartej w dniu 9 kwietnia 2019 r. pomiędzy JSW, spółką zależną JSW tj. JSW KOKS S.A. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z siedzibą w Luksemburgu.

Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu terminowego w wysokości 58.500.000 EUR na realizację Inwestycji Strategicznych Spółki oraz spółki zależnej JSW KOKS S.A, opisanych szerzej w  Raporcie bieżącym nr 30/2019. Na chwilę obecną ani  Spółka ani JSW KOKS S.A. nie posiadają zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu.

Rozwiązanie Umowy spowoduje równocześnie wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych w związku z Umową przez Spółkę oraz JSW KOKS S.A.

Decyzja o rozwiązaniu Umowy kredytowej pomiędzy EBI a JSW, spółki będącej kluczowym europejskim producentem węgla koksowego, który po raz wtóry został wpisany przez Komisję Europejską na listę surowców krytycznych, została podjęta w związku z koniecznością spełnienia przez JSW, w możliwie najkrótszym czasie, wytycznych regulaminu udzielenia finansowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 26/2020.

Warunki  Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, wskazują, w szczególności na konieczność podpisania umowy międzywierzycielskiej pomiędzy dotychczasowymi wierzycielami finansowymi (w tym EBI), PFR a Spółką. Zawarcie takiej umowy międzywierzycielskiej jest jednocześnie warunkiem zawieszającym wypłatę środków z niniejszego finansowania pomocowego.

Spełnienie tego warunku w przypadku kontraktu z EBI w wymaganym czasie, mając na względzie potrzeby Spółki w zakresie utrzymania płynności finansowej, okazało się niemożliwe z uwagi na czasochłonność procesu kredytowego i dostostosowane go do harmonogramu finalizowania prac nad projektem pozyskania wsparcia od PFR . 

Jednocześnie Spółka informuje, iż podejmie starania celem ponownego ubiegania się o pozyskanie finasowania z EBI na realizację Inwestycji Strategicznych, które obejmował dotychczasowy kontrakt.

Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu Umowy z EBI wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej JSW S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE