Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 37/2019

|   Relacje inwestorskie

Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu JSW z dniem dzisiejszym  Pana  Daniela Ozona pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JSW.

Jednocześnie Rada Nadzorcza JSW podjęła uchwałę o powierzeniu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Małłkowi (Małłek) z dniem dzisiejszym pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące